CSS - DOMOV JAVORINA

Prajeme čitateľom a návštevníkom príjemné chvíle strávené pri návšteve našej webovej stránky.

Jar 2022 v CSS - DOMOV JAVORINA

CSS-DJ

1. Vítame všetkých návštevníkov našej web stránky. Sledujte našu aktualizovanú webovú stránku. 

2. Napriek opatreniam v pandemickom roku 2020 - 2021 sme sa v rámci možností plnohodnotne venovali našim klientom a v tomto trende pokračujeme aj v roku 2022. Nahliadnite aj do fotogalérie - aktivity alebo do záložky podujatia.

3.  Pozrite si najnovšie 9. číslo 1/2022 nášho časopisu v záložke "O nás" - "Časopis Náš spravodaj" (dostupné na:

http://www.cssjavorina.sk/hlavna-stranka/hlavna-stranka/o-nas/casopis-css-domov-javorina.html?page_id=62022 )

a brožúrku k 25.výročiu prevádzkovania CSS - DOMOV JAVORINA.

4.  Ďakujeme za poďakovania príbuzných za starostlivosť o svojich blízkych v záložke "O nás" - "Napísali ste nám" (dostupné na: http://www.cssjavorina.sk/hlavna-stranka/hlavna-stranka/o-nas/napisali-ste-nam.html?page_id=47873 )

Informácie o aktuálnej infekčnej situácii

Sledujte opatrenia a odporúčania o aktuálnej infekčnej situácii v záložke "O nás" a "Situácia vírusových infekcií a Koronavírus - Aktuality a oznamy".

30.12.2022

Ďalej o nás:

V Centre sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA poskytujeme pobytové sociálne služby pre fyzické osoby na riešenie ich nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu:

 • ťažkého zdravotného postihnutia  
 • demencie rôzneho typu etiológie
 • nepriaznivého zdravotného stavu
 • dovŕšenia dôchodkového veku.

Ide prevažne o:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, opatrovateľskú starostlivosť,
 • sociálne poradenstvo,
 • sociálnu rehabilitáciu,
 • ubytovanie,
 • stravovanie,
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
 • osobné vybavenie,
 • uzatváranie podmienok na úschovu cenných vecí,
 • zabezpečenie záujmovej činnosti,
 • ošetrovateľskú starostlivosť,
 • psychologickú starostlivosť.

Ponúkame:

 • pobyt v príjemnom prostredí rodinného a útulného typu,
 • profesionálny odborný a obslužný personál,
 • dodržiavanie individuálneho prístupu a zameranie sa ku klientom,
 • holistický prístup ku klientom,
 • kvalitnú a pestrú stravu vo vlastnej stravovacej prevádzke s donáškou teplej stravy na izby v termoboxoch,
 • vlastné prevádzkovanie obslužných činností prania, žehlenia a údržby bielizne,
 • všetky izby s vlastným sociálnym zázemím (umývadlo, WC, sprcha),
 • ubytovanie pre 40 % klientov v jednolôžkových izbách,
 • aktivity pre klientov v útulnom prostredí interiéru zariadenia a v príjemnom záhradnom átriu, s možnosťou vlastnej dopravy v rámci výletov do okolia,
 • "snoezelen" pre multisenzorické aktivity a terapie,
 • pohybové aktivity s certifikovaným pracovníkom,
 • podporné aktivity a techniky (animoterapia, kanisterapia, hipoterapia) ...

Cieľová skupina prijímateľov pobytovej sociálnej služby:

Domov sociálnych služieb (DSS § 38) je určený pre plnoleté fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa Prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov 

Špecializované zariadenie (ŠZ § 39) je určené pre plnoleté fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa Prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov, a majú zdravotné postihnutie, ktorým je najmä demencia rôzneho typu etiológie.

Kapacita zariadenia je 47 miest pre prijímateľov sociálnej služby v tom:

 • domov sociálnych služieb   7 miest
 • špecializované zariadenie 40 miest

V Centre sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA poskytujeme aj terénne resp. ambulantné sociálne služby:

Cieľová skupina prijímateľov terénnej sociálnej služby:

Monitorovanie a signalizácia podpory pomoci (§ 52 – terénna forma sociálnej služby) je určená pre plnoleté fyzické, ktoré majú nepriaznivý zdravotný stav, s cieľom zabrániť vzniku krízovej sociálnej situácie alebo zabezpečiť jej riešenie.

Požičiavanie pomôcok (§ 47 – ambulantná forma sociálnej služby) je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomôcku. Pomôcka sa môže požičiavať fyzickým osobám na dohodnutý čas, najdlhšie do zabezpečenia pomôcky na základe verejného zdravotného poistenia, formou peňažného príspevku na zaobstaranie pomôcky podľa osobitného predpisu, z iných zdrojov alebo do doby trvania podmienok pre poskytnutie pomôcky. Nepriaznivý zdravotný stav fyzická osoba preukazuje potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu. Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím preukazuje odkázanosť na pomôcku posudkom vydaným príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa osobitného predpisu.

Hlavný zmysel nachádzame v plnení nášho poslania, v tom, že pomáhame riešiť a riešime nepriaznivú sociálnu situáciu ľuďom odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby.

Kalendár podujatí

 
Predchádzajúci mesiac Február 2023 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28  

Odber noviniek

Vyplňte Vašu e-mailovú adresu, na ktorú chcete dostávať pravidelné správy o dianí v našom zariadení.