Postup pre prijatie a poskytovanie sociálnej služby

Postup a podmienky prijatia do zariadenia

Podmienky poskytnutia sociálnej služby žiadateľovi v našom zariadení sa riadia podľa Zákona o sociálnych službách č. 448/ 2008 Z. z.  v znení neskorších predpisov. V prípade záujmu o umiestnenie v našom zariadení je potrebné dodržať nasledovný postup:

1. Vyplniť a predložiť nasledujúce tlačivá (nájdete ich tu na našej webovej stránke v sekcií Tlačivá)

  • Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
  • Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely plnenia úhrady za sociálnu službu

2. K tlačivám uvedeným v bode 1, je potrebné priložiť:

  • Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu (originál alebo overená kópia vrátane záznamu nadobudnutia právoplatnosti)
  • Rozhodnutie o výške dôchodku zo Sociálnej poisťovne

POSTUP K ZÍSKANIU ROZHODNUTIA O ODKÁZANOSTI NA SOCIÁLNU SLUŽBU

1. Podať Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, na oddelení sociálnej pomoci Trenčianskeho samosprávneho kraja alebo samosprávneho kraja príslušného miestu trvalého bydliska žiadateľa. Neoddeliteľnou súčasťou tejto žiadosti je posudok lekára (lekársky nález) o zdravotnom stave žiadateľa, ktorý musí vyplniť a potvrdiť ošetrujúci lekár. Na základe tohto lekárského nálezu bude vypracovaný zdravotný posudok. Následne bude vykonané šetrenie v domácnosti žiadateľa a na základe individuálnych predpokladov žiadateľa, rodinného prostredia a prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie žiadateľa do spoločnosti bude vypracovaný sociálny posudok. Ich výsledkom je stupeň odkázanosti na sociálnu službu (určuje rozsah sociálnych služieb, ktoré majú byť žiadateľovi poskytnuté / príloha č. 3 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách).

Postup pri evidencii žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

1. Po zaevidovaní žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby je žiadateľovi písomne doručené oznámenie o registrácii žiadosti a jeho evidencii v zozname čakateľov.

2. Súčasne je žiadateľovi písomne doručená informácia o jeho registračnom čísle v zozname čakateľov. Zoznam čakateľov je zverejnený na našej webovej stránke www.cssjavorina.sk v sekcii Zoznam čakateľov a zároveň na stránke www.tsk.sk v sekcii Zoznam čakateľov a voľných miest v ZSS TSK.

Postup pred nástupom do zariadenia sociálnych služieb

V prípade postúpenia žiadateľa v poradovníku (zozname) čakateľov na prvé miesto, je žiadateľ písomne vyzvaný k nástupu do zariadenia s upresnením potrebných dokladov k nástupu. Spravidla je žiadateľ (i jeho príbuzní) informovaný aj telefonicky o výzve k nástupu a ďalších potrebných úkonoch.