Okienko krásy - líčenie našich klientiek - 17200432_1392068560824403_1063331831_o

O nás

Centrum sociálnych služieb – DOMOV JAVORINA (ďalej len „CSS - DOMOV JAVORINA“) v rámci zabezpečenia plnenia podmienok kvality poskytovaných služieb a procesu evaluácie prijal manažment dňa 14.02.2022 tento aktualizovaný strategický dokument o poslaní, strategickej vízii a cieli poskytovania sociálnych služieb.

Poslanie

CSS – DOMOV JAVORINA poskytuje sociálne služby v pomáhajúcich profesiách odborných, obslužných a ďalších činností pre prijímateľov sociálnej služby podľa §38 „domov sociálnych služieb“ a podľa §39 „špecializované zariadenie“ zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Strategická vízia

Manažment CSS - DOMOV JAVORINA dosiahne svojou činnosťou rozvoj projektov na vysokej profesionalite odborného a obslužného personálu, s využívaním rôznych foriem ďalšieho vzdelávania. Pri plnení podmienok kvality poskytovania sociálnych služieb sa zameriavame na udržateľnosť kvality života prijímateľov sociálnej služby na základe individuálneho prístupu k prijímateľom sociálnych služieb (ďalej len „klienti“). Našou víziou je rozšírenie rozsahu poskytovaných sociálnych služieb vo vzťahu k aktuálnym potrebám a dopytu (prepravná služba, odľahčovacia služba, požičiavanie pomôcok).

Cieľ

Vo vzťahu ku klientom hľadáme a aplikujeme také obsahy, formy, procesy, postupy, manažérske, personálne a materiálno-technické zabezpečenie, ktoré sú klientom nápomocné k nachádzaniu kvality hodnôt humánnej služby a ktoré sú klientom zároveň nápomocné k pochopeniu ich vlastného miesta v osobnom živote a bezprostrednom sociálno-kultúrnom prostredí, v ktorom aktuálne žijú. K tomu vedie cesta neustáleho zlepšovania na základe najnovších trendov, z ktorých chceme prioritne zaviesť a obhájiť systém manažérstva kvality STN EN ISO 9001. 

Politika kvality

Na plnenie poslania, strategickej vízie, dosiahnutie cieľov a plnenie úloh poskytovateľa sociálnych služieb CSS – DOMOV JAVORINA, na zabezpečenie vnútorného systému kvality a plnenie podmienok kvality poskytovaných sociálnych služieb prijal manažment dňa 14.02.2022 nasledovnú aktualizovanú Politiku kvality:

1. Poslaním vnútorného systému kvality je vytvorenie trvalej spokojnosti prijímateľov sociálnych služieb (ďalej len „klient“) v CSS - DOMOV JAVORINA. Dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd klientov, ich ľudskej dôstojnosti na základe individuálneho prístupu, naplnenie a prekonanie očakávania klientov z pobytu v zariadení sociálnych služieb, poskytovanie kvalitných služieb je prioritou politiky kvality a zároveň posilniť u klientov presvedčenie o dôstojne strávenej životnej etape svojho života počas svojho pobytu pri poskytovanej sociálnej službe. Do vnútorného systému politiky kvality CSS – DOMOV JAVORINA sú podľa svojich dispozičných možností zapojení aj klienti. Využívajú sa predovšetkým nástroje ako stretnutia, rozhovory a aktivity s klientmi, porady manažmentu s radou obyvateľov, anonymné dotazníky a schránka návrhov (podnetov, sťažností).

2. Súvisiacim poslaním vnútorného systému kvality je rozvíjať význam kvality vo všetkých činnostiach a procesoch CSS - DOMOV JAVORINA vo vzťahu k zamestnancom, vytvoriť vhodné podmienky pre zvyšovanie lojality a profesionálneho rozvoja zamestnancov CSS - DOMOV JAVORINA pri dodržiavaní etických princípov a etického kódexu zamestnanca v sociálnych službách. Zabezpečovať trvalú spokojnosť zamestnancov, snažiť sa naplniť a prekonať ich očakávania z pracovno-právneho vzťahu, posilniť ich hrdosť k svojmu zamestnávateľovi a k vykonávaným odborným, obslužným a ďalším činnostiam v sociálnych službách. Každý zamestnanec CSS - DOMOV JAVORINA je zapojený do vnútorného systému politiky  kvality na základe pracovno-právneho vzťahu na príslušnej pracovnej pozícii a na pozitívnom vzťahu k svojmu zamestnávateľovi. Využívajú sa pritom predovšetkým nástroje ako pracovné porady a hodnotiace dotazníky.

3. Cielene a systematicky poskytovať a propagovať kvalitne poskytované sociálne služby v súlade s platnou legislatívou aj vo vzťahu k zainteresovaným stranám. Pozitívne vzťahy so zainteresovanými stranami dosahovať predovšetkým pozitívnymi výsledkami CSS – DOMOV JAVORINA v regionálnom, národnom prípadne i cezhraničnom prostredí.

4. Strategické ciele a ciele v plnení podmienok kvality zameriavať predovšetkým na:

-   spokojnosť klientov s kvalitným riešením ich nepriaznivej sociálnej situácie,

plnenie pracovných podmienok voči zamestnancom k dosiahnutiu lojálnosti zamestnancov voči zamestnávateľovi a recipročné plnenie si pracovných povinností zamestnancov,

-   udržiavať pozitívne vzájomné vzťahy so zainteresovanými stranami,

-   zveľaďovanie a udržiavanie majetku poskytovateľa.

5. Atraktivitu, kvalitu, úspech, stabilitu a rozvoj CSS - DOMOV JAVORINA stavať na kvalite poskytovaných druhoch sociálnych služieb, na základe najnovších trendov v oblasti sociálnych služieb a na zameraní plnenia podmienok kvality v kritériách, štandardoch a indikátoroch troch oblastí podmienok kvality (podľa Prílohy č. 2 zákona č. 448/2008 Z. z.):

I.  oblasť:  Procedurálne podmienky

II. oblasť:  Personálne podmienky

III. oblasť:  Prevádzkové podmienky

6. Manažment CSS - DOMOV JAVORINA sa rozhodol pri plnení podmienok kvality poskytovaných sociálnych služieb využívať najnovšie trendy v poskytovaní sociálnych služieb a v rámci neustáleho zlepšovania obhájiť v súčasnosti zavádzaný „Systém manažérstva kvality STN EN ISO 9001“. Popri tom využívať aj poznatky manažérstva kvality modelu TQM (Total Quality Management) s využitím nástrojov samohodnotiaceho modelu výnimočnosti EFQM (Excellence model European Foundation for Quality Management) a CAF (Common Assessment Framework).

Pozn.: Aktualizované strategické dokumenty "Poslanie - Strategická vízia - cieľ " a "Politika kvality" boli prerokované s novozvolenou radou obyvateľov a zamestnaneckým dôverníkom.

Ľudské práva a slobody

1.   Každý má právo, aby sa jeho základné ľudské práva a slobody pri poskytovaní sociálnej služby rešpektovali a to sa týka klientov i zamestnancov.

2.  Poskytovateľ sociálnej služby podriaďuje svoju činnosť etickým a všeobecným princípom sociálnej služby, dodržiava zásady rovnakého zaobchádzania pri poskytovaní sociálnej služby. Všetci klienti majú rovnaké práva a povinnosti bez ohľadu na vek, pohlavie, národnosť, rasu, farbu pleti, náboženské vyznanie, politické zmýšľanie, sexuálnu orientáciu, sociálny pôvod.

3.  CSS - DOMOV JAVORINA má vypracovaný vizualizovaný dokument "Základné ľudské práva a slobody, sociálny status a sociálne vzťahy prijímateľov sociálnej služby".

Poloha zariadenia

Rozmanitá kopaničiarska obec Bzince pod Javorinou leží na sútoku Kamečnice a jej ľavostranného prítoku Vrzavky v zníženine medzi Bielymi a Malými Karpatami, v mieste styku Myjavskej pahorkatiny a Považského podolia.

Hoci samotná obec je situovaná na úpätí masívu Salašiek (588m) v Malých Karpatoch, jej katastru ako celku dominuje Veľká Javorina (970 m), najvyšší vrchol Bielych Karpát.