Cenník

Tento cenník CSS – DOMOV JAVORINA platný od 01.01.2024 sa vydáva v súlade so Všeobecne záväzným nariadením (VZN) Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) číslo 7/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN TSK číslo 1/2022 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom, určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsob ich určenia a platenia. Zároveň určuje ceny pre nadštandardné služby v pobytovej forme a pre sociálne služby v terénnej forme.