Aktivity v roku 2020 - kino_2020_Neprebudeny

Situácia vírusových infekcií a Koronavírus - Aktuality a oznamy

Uvoľnenie opatrení od 13.02.2023

-   od 13.02.2023 sú umožnené návštevy príbuzných ku klientom bez vykonania Ag testu, avšak návšteva nesmie mať respiračné ochorenie a musí mať v interiéri prekryté dýchacie cesty rúškom alebo respirátorom FFP2,

-   návštevy v exteriéri nemusia mať prekryté dýchacie cesty rúškom alebo respirátorom FFP2,

-       návštevy sú organizované a môžu navštíviť svojich blízkych (klientov) na dobu cca 1 hodiny aj na izbách navštívených klientov a to nasledovne:

    a) v pracovných dňoch umožňujeme návštevu najviac 5 klientov t.j. 5 návštev v jednotnom čase dopoludnia od 09:00 h. do 11:00 h. V pracovný deň streda budú návštevy umožnené aj popoludní v čase od 14:00 h. do 16:00 h. v počte návštev u 3 klientov,

        b)  v deň pracovného voľna, ale len v sobotu (keď je dopoludnia posilnený personál) umožňujeme návštevy najviac 5 klientov t.j. 5 návštev v jednotnom čase od 09:00 h. do 11:00 h.

        c) návštevy (podľa písm. a aj písm. b) je potrebné nahlásiť minimálne jeden (1) deň vopred na sociálnom úseku na tel.č.: 0901918506 v pracovné dni v čase od 08:00 do 14:00 hod.

-   klientom sa umožňujú samostatné vychádzky mimo budovu resp. objektu CSS – DOMOV JAVORINA v obci Bzince pod Javorinou v čase od 09:00 h. do 11:00 h. (prechádzka, návšteva obchodu a pod.); vychádzky budú organizované zamestnancami sociálneho a zdravotníckeho úseku,

-   klienti môžu ísť na návštevu „dovolenku“ do domáceho prostredia k príbuzným v akom koľvek rozsahu t.j. aj na jeden (1) deň, pričom pri pobyte na tzv. „dovolenke“ je potrebné dbať na hygienické a protiepidemiologické opatrenia nielen zo strany klientov, ale predovšetkým zo strany príbuzných.

17.02.2023

Informácia pre príbuzných - vianočné a novoročné sviatky

K opatreniam pre návštevy zo dňa 11.10.2022 pripájame informáciu pre príbuzných našich klientov vo veci možnosti vziať si do domáceho prostredia svojich blízkych počas vianočných a novoročných sviatkov.

V prípade, že naše zariadenie nebude v infekčnej karanténe, tak je možné vziať si klientov k rodine do domáceho prostredia počas sviatkov a to aspoň na 3 (Vianoce) resp. 2 dni (Nový rok) nepretržite s odchodom deň vopred a príchodom deň nasledovný za nasledujúcich podmienok:

Vianočné sviatky:

- odchod klienta zo zariadenia dňa 23.12.2022 v čase od 09:00 h. do 14:00 h.

- návrat klienta do zariadenia dňa 27.12.2022 v čase od 09:00 h. do 14:00 h. s negatívnym antigénovým testom

Novoročné sviatky:

- odchod klienta zo zariadenia dňa 30.12.2022 v čase od 09:00 h. do 14:00 h.

- návrat klienta do zariadenia dňa 02.01.2023 v čase od 09:00 h. do 14:00 h. s negatívnym antigénovým testom

Príbuzní si dohodnú termín minimálne jeden (1) deň vopred na tel.č. 0901918506 (sociálny úsek).

14.12.2022

Oznam pre návštevy - návštevy sú povolené v režime opatrení zo dňa 15.06.2022

Na základe aktuálnej zmeny situácie v našom zariadení a ústupe respiračných ochorení klientov krízový štáb CSS – DOMOV JAVORINA zrušil dočasné opatrenie zákazu návštev v interiéri zo dňa 04.10.2022.

11.10.2022

Oznam pre návštevy - zákaz návštev od 04.10.2022

Na základe aktuálnej zmeny situácie v našom zariadení prijal krízový štáb CSS – DOMOV JAVORINA dočasné opatrenie zákazu návštev v interiéri (do odvolania) od 04.10.2022 z dôvodu výskytu respiračných ochorení u našich klientov. 

04.10.2022

Oznam pre návštevy a opatrenia od 15.06.2022

Na základe aktuálnej zmeny situácie v našom zariadení prijal krízový štáb CSS – DOMOV JAVORINA od 14.06.2022 aktualizované opatrenia a upravujeme režim pre klientov a ich návštevy.

Dňom 15.06.2022 umožňujeme návštevy klientov (najviac 2 osoby/klient) s tým, že návštevy sa preukážu antigénovým testom (vykonaným v MOM s negatívnym výsledkom) nie starším ako 48 hodín alebo PCR testami s negatívnym výsledkom nie staršími ako 72 hodín pred vstupom do budovy. Návštevy sa musia otestovať bez ohľadu na to, či sú očkované proti COVID-19 alebo po prekonaní COVID-19. V prípade negatívneho výsledku, môžu navštíviť svojich blízkych (klientov) na dobu cca 1 hodiny aj na izbách navštívených klientov a to nasledovne:

a) V pracovných dňoch umožňujeme návštevu najviac 5 klientov t.j. 5 návštev v jednotnom čase dopoludnia od 09:00 h. do 11:00 h. V pracovný deň streda budú návštevy umožnené aj popoludní v čase od 14:00 h. do 16:00 h. v počte návštev u 3 klientov. b)  V deň pracovného voľna, ale len v sobotu (keď je dopoludnia posilnený personál) umožňujeme návštevy najviac 5 klientov t.j. 5 návštev v jednotnom čase od 09:00 h. do 11:00 h.

c) Návštevy (podľa písm. a aj písm. b) sa musia nahlásiť minimálne jeden (1) deň vopred na sociálnom úseku na tel.č.: 0901918506 v pracovné dni v čase od 08:00 do 14:00 hod.

d) Opatrenia sú zverejnené na www.cssjavorina.sk a na informačných miestach budovy CSS – DOMOV JAVORINA.

e) CSS – DOMOV JAVORINA vytvorilo výnimočne možnosť otestovať návštevy Ag testami len pri výnimočných prípadoch (napr. urgentná návšteva v terminálnom štádiu klienta).

f)  Spoločné akcie a podujatia klientov a zamestnancov sa môžu konať predovšetkým v exteriéri ako i v interiéri a areáli zariadenia aj za prítomnosti cudzej osoby (OTP) s podmienkou Ag negatívneho testu nie staršieho ako 24 hodín alebo PCR negatívneho testu nie staršieho ako 48 hodín.

g) V interiéri i exteriéri nie je potrebné zo strany návštev nosiť rúško alebo respirátor (izba, interiér) na základe negatívneho testu.

h) Príbuzní si môžu za určitých podmienok vziať klienta pri návšteve aj na vychádzku (na cca 1 až 2 hodiny), alebo na celý deň domov do domáceho prostredia resp. na tzv. „dovolenku“ domov aj na viac dní. Uvedené opusteniu zariadenia klienta je potrebné nahlásiť minimálne jeden (1) deň vopred na sociálnom úseku na tel.č.: 0901918506 v pracovné dni v čase od 08:00 do 14:00 hod.

i) Počas pobytu mimo zariadenia je potrebné dodržiavať platné hygienicko – epidemiologické opatrenia.

14.06.2022  

Ďalšia aktualizácia opatrení bude v reálnom čase zverejňovaná na www.cssjavorina.sk

Oznam pre návštevy a opatrenia od 03.05.2022

Na základe pokračujúcej zmeny situácie v našom zariadení prijal krízový štáb CSS – DOMOV JAVORINA od 03.05.2022 aktualizované opatrenia. Ruší sa COVID-karanténa, ktorá trvala od 15.02.2022 do 02.05.2022 vrátane. Upravujú sa opatrenia pre režim klientov a návštevy.

Dňom 03.05.2022 umožňujeme návštevy klientov (najviac 2 osoby/klient) nasledovne:

a) V pracovných dňoch umožňujeme návštevu najviac 3 klientov t.j. 3 návštevy v jednotnom čase od 09:00 h. do 11:00 h. s tým, že návštevy sa preukážu antigénovým testom (vykonaným v MOM s negatívnym výsledkom) nie starším ako 48 hodín alebo PCR testami nie staršími ako 72 hodín pred vstupom do budovy a v prípade negatívneho výsledku, môžu navštíviť svojich blízkych (klientov) na dobu cca 1 hodiny. V ostatnom čase v pracovných dňoch a v  pondelok a piatok nebudú návštevy umožnené. Návštevy sa musia otestovať bez ohľadu na to, či sú očkované proti COVID-19 alebo po prekonaní COVID-19.

b)  V dňoch pracovného voľna, ale len v sobotu (keď je posilnený personál) umožňujeme návštevy najviac 3 klientov t.j. 3 návštevy v jednotnom čase od 09:00 h. do 11:00 h. s tým, že návštevy sa preukážu antigénovým testom (vykonaným v MOM s negatívnym výsledkom) nie starším ako 48 hodín alebo PCR testami nie staršími ako 72 hodín pred vstupom do budovy a v prípade negatívneho výsledku, môžu navštíviť svojich blízkych (klientov) na dobu cca 1 hodiny. Návštevy sa musia otestovať bez ohľadu na to, či sú očkované proti COVID-19 alebo po prekonaní COVID-19.

c) Návštevy (podľa písm. a aj písm. b) sa musia nahlásiť minimálne jeden (1) deň vopred na sociálnom úseku na tel.č.: 0901918506 v pracovné dni v čase od 08:00 do 14:00 hod.

d) Opatrenia sú zverejnené na www.cssjavorina.sk a na informačných miestach budovy CSS – DOMOV JAVORINA.

e) CSS – DOMOV JAVORINA vytvorilo výnimočne možnosť otestovať návštevy Ag testami len pri výnimočných prípadoch (napr. urgentná návšteva v terminálnom štádiu klienta).

f)  Spoločné akcie a podujatia klientov a zamestnancov sa môžu konať predovšetkým v interiéri a areáli zariadenia aj za prítomnosti cudzej osoby (OTP) s podmienkou Ag negatívneho testu nie staršieho ako 24 hodín alebo PCR negatívneho testu nie staršieho ako 48 hodín.

g) V interiéri je potrebné zo strany návštev nosiť respirátor (izba, interiér). V exteriéri je potrebné nosiť rúško do 2m vzdialenosti.

h) Príbuzní si môžu vziať klienta pri návšteve aj na vychádzku (na cca 1 až 2 hodiny), alebo na celý deň domov do domáceho prostredia resp. na tzv. „dovolenku“ domov aj na viac dní. Uvedené opusteniu zariadenia klienta je potrebné nahlásiť minimálne jeden (1) deň vopred na sociálnom úseku na tel.č.: 0901918506 v pracovné dni v čase od 08:00 do 14:00 hod.

i) Počas pobytu mimo zariadenia je potrebné dodržiavať platné hygienicko – epidemiologické opatrenia.

03.05.2022  

Aktualizácia opatrení bude v reálnom čase zverejňovaná na www.cssjavorina.sk

Umožnenie pobytu klientov v domácom prostredí počas veľkonočných sviatkov:

Napriek tomu, že naše zariadenie je naďalej v karanténe, je možné vziať si klientov, ktorí sú negatívni na COVID-19, k rodine do domáceho prostredia počas veľkonočných sviatkov a to minimálne na 4 dni (96 hodín) mimo dňa odchodu vo štvrtok a návratu v utorok za nasledujúcich podmienok:

-  odchod klienta zo zariadenia minimálne dňa 14.04.2022 v čase od 09:00 h. do 14:00 h.,

-  návrat klienta do zariadenia najskôr dňa 19.04.2022 v čase od 09:00 h. do 14:00 h.,

-  klient bude otestovaný antigénovým testom pred odchodom zo ZSS,

- pri návrate bude klient otestovaný Ag testom pred vstupom do zariadenia, pričom otestujeme aj osobu, ktorá bude sprevádzajúca,

- po návrate bude klient v karanténe min.3 dni (očkovaný, prekonaný, neočkovaný),

- pred návratom klienta do zariadenia sprevádzajúci príbuzný vyplní čestné vyhlásenie, že nebol (klient, príbuzní) v kontakte s osobami pozitívnymi na COVID-19.

Žiadame príbuzných, aby si vopred odkonzultovali možnosť vziať si klientov domov na tel.č. 0901918506 (sociálny úsek).

CSS – DOMOV JAVORINA vytvorilo možnosť otestovať mimoriadne návštevy Ag testami vo výnimočných prípadoch, ktoré neznesú odklad (napr. urgentná návšteva príbuzných v terminálnom štádiu klienta). Mimoriadne návštevy sa musia nahlásiť vopred na sociálnom úseku na tel.č.: 0901918506 resp. vo voľné dni 0901918507 a po odsúhlasení zo strany riaditeľa.

(11.04.2022)

Oznam pre zamestnancov, klientov, návštevy, príbuzných a verejnosť od 15.02.2022

Na základe aktuálnej situácie v CSS – DOMOV JAVORINA je naše zariadenie od 15.02.2022 v COVID-karanténe.

COVID-karanténa je nariadená rozhodnutím RÚVZ Trenčín zo dňa 15.02.2022 a naďalej trvá z dôvodu pribúdajúcich pozitívnych osôb na ochorenie COVID-19.

Výsledky testovania Ag testami na COVID-19 sú nahlasované na dennej báze na:

- internetový portál "Oznamovanie výsledkov testovania na COVID-19"

- MPSVaR SR

- RÚVZ Trenčín

(informácia doplnená dňa 03.04.2022)

Oznam pre zamestnancov, klientov, návštevy, príbuzných a verejnosť od 15.02.2022

Na základe aktuálnej situácie v CSS – DOMOV JAVORINA je naše zariadenie od 15.02.2022 v COVID-karanténe.

Dnes od 15.02.2022 sme prijali nasledovné opatrenia:

-   Znížiť mobilitu tých zamestnancov (práca z domu), ktorých prítomnosť nie je nevyhnutná na pracovisku z hľadiska poskytovania odborných a obslužných činností.

-   Aby sa predišlo možnej nákaze koronavírusom u všetkých zamestnancov naraz, vytvorili sme skupiny zamestnancov, ktorí budú pracovať spolu na smene a na pracoviskách tak, aby nedochádzalo k miešaniu zamestnancov. Máme zabezpečené trasovanie zamestnancov v 3 zónach na zabránenie križovania zamestnancov v zmysle aktualizovaného krízového plánu a zabezpečené stravovanie zamestnancov tak, aby sa zamestnanci jednotlivých úsekov nestretali.

-   Pokračuje zákaz návštev (s výnimkou situácií, ktoré neznesú odklad) a naše zariadenie je celé v červenej zóne.

-   V červenej zóne je umožnenie návštevy iba v situáciách, ktoré neznesú odklad a každú vstupujúcu osobu otestovať bez uplatnenia výnimky. Mimoriadne návštevy sú povinné dodržiavať hygienicko-epidemiologické pravidlá poskytovateľa.

-   Zákaz vstupu cudzím osobám do prevádzky, okrem poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, nevyhnutných dodávateľských prác – havarijné situácie, dodávka potravín, atď.

-   Je určená zodpovedná a kompetentná osobu, ktorá bude vykonávať monitoring zdravotného stavu prijímateľov a zamestnancov.

-   Testovanie všetkých klientov bude 16.02.2022 a 18.02.2022 podľa vývoja situácie.

-   Testovanie zamestnancov pokračuje denne (už od 11.02.2022) pri príchode do práce pred nástupom na pracovisko.

-   Prijaté sú opatrenia na zabezpečenie chodu zariadenia v prípade výpadku zásobovania a služieb na min. 14 dní.

-   Zabezpečené je stravovanie prijímateľov na obytných izbách od obeda dňa 15.02.2022.

-   Zvýšili sme hygienicko-epidemiologické opatrenia. V priestoroch so zvýšenou kumuláciou osôb používať germicídne žiariče a pravidelne vetrané. Dekontaminujú sa plochy postrekom a oterom.

-   Kontaktovaný bol príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva  a podaná bola správa o mimoriadnej situácii na odbkrman MPSVaR SR a na OSP TSK.

15.02.2022

Opatrenia sú zverejnené na www.cssjavorina.sk  a na informačných miestach budovy CSS – DOMOV JAVORINA.

Oznámenia sú odoslané na RÚVZ TN, OSP TSK a MPSVaR SR

Aktualizácia opatrení bude v reálnom čase zverejňovaná na www.cssjavorina.sk

Oznam pre návštevy, pobyty klientov doma počas sviatkov a opatrenia od 15.12.2021

Na základe aktuálnej situácie na Slovensku (v núdzovom stave, v 3.stupni ohrozenia podľa Semaforu v súlade s COVID AUTOMATom) a v zmysle usmernení MPSVaR SR prijal krízový štáb CSS – DOMOV JAVORINA aktualizované opatrenia platné od 15.12.2021.

a)     Naďalej platí zákaz návštev klientov (platný od 02.11.2021).

b)  V prípade, že naše zariadenie nebude v karanténe, tak je možné vziať si klientov k rodine do domáceho prostredia počas sviatkov a to minimálne na 3 dni (72 hodín) mimo dňa odchodu a návratu za nasledujúcich podmienok:

-  odchod klienta zo zariadenia dňa 23.12.2021 v čase od 09:00 h. do 14:00 h.,

-  návrat klienta do zariadenia dňa 27.12.2021 v čase od 09:00 h. do 14:00 h.,

-  klient bude otestovaný antigénovým testom pred odchodom zo ZSS,

- pri návrate bude klient otestovaný Ag testom pred vstupom do zariadenia, otestujeme aj osobu, ktorá bude sprevádzajúca,

- po návrate bude klient v karanténe 3 dni (očkovaný, prekonaný nie viac ako 90 dní) a  klient neočkovaný bude v karanténe 5 dní,

- pred návratom klienta do zariadenia sprevádzajúci príbuzný vyplní čestné vyhlásenie, že nebol (klient, príbuzní) v kontakte s osobami pozitívnymi na COVID-19.

c)  CSS – DOMOV JAVORINA vytvorilo možnosť otestovať mimoriadne návštevy Ag testami vo výnimočných prípadoch, ktoré neznesú odklad (napr. urgentná návšteva príbuzných v terminálnom štádiu klienta).

d) Mimoriadne návštevy (podľa písm. c) sa musia nahlásiť vopred na sociálnom úseku na tel.č.: 0901918506 resp. vo voľné dni 0901918507 a po odsúhlasení zo strany riaditeľa.

e)   Spoločné akcie a podujatia klientov a zamestnancov sa budú realizovať len bez prítomnosti cudzej osoby (aj OTP).

f) V prípade prvého pozitívneho prípadu na COVID-19 sa režim v zariadení upravuje na minimálne 2 dni prísneho protiepidemiologického režimu, s úplným zákazom návštev, obmedzením kontaktov, aktivizáciou pripravených zón trasovania personálu, používania OOPP, dezinfekcie atď. ...podľa krízového plánu.

15.12.2021

Opatrenia sú zverejnené na www.cssjavorina.sk  a na informačných miestach budovy CSS – DOMOV JAVORINA.

Aktualizácia opatrení bude v reálnom čase zverejňovaná na www.cssjavorina.sk

Oznam pre príbuzných

K opatreniam platným od 02.11.2021 doplňujeme informáciu pre príbuzných našich klientov vo veci možnosti vziať si do domáceho prostredia svojich blízkych počas vianočných sviatkov.

V prípade, že naše zariadenie nebude v karanténe, tak je možné vziať si klientov k rodine do domáceho prostredia počas sviatkov a to aspoň na 4 dni nepretržite za nasledujúcich podmienok:

- odchod klienta zo zariadenia dňa 23.12.2021 v čase od 09:00 h. do 14:00 h.

- návrat klienta do zariadenia dňa 27.12.2021 v čase od 09:00 h. do 14:00 h. s negatívnym antigénovým testom.

06.12.2021

Aktualizácia opatrení bude v reálnom čase zverejňovaná na www.cssjavorina.sk

Oznam pre návštevy a opatrenia od 02.11.2021

Na základe zhoršenej situácie v okrese NM a okolitých okresov od 01.11.2021 do bordovej farby semaforu COVID-automatu prijal krízový štáb CSS – DOMOV JAVORINA aktualizované opatrenia platné od 02.11.2021. Rušia sa resp. upravujú sa opatrenia zo dňa 13.10.2021.

a)   Dňom 02.11.2021 sa rušia návštevy klientov.

b) Opatrenia sú zverejnené na www.cssjavorina.sk a na informačných miestach budovy CSS – DOMOV JAVORINA.

c) CSS – DOMOV JAVORINA vytvorilo možnosť otestovať mimoriadnu návštevu (aj OTP) Ag testami len vo výnimočných prípadoch (napr. urgentná návšteva príbuzných v terminálnom štádiu klienta).

d) Mimoriadne návštevy (podľa písm. c) sa musia nahlásiť vopred na sociálnom úseku na tel.č.: 0901918506.

e) Spoločné akcie a podujatia klientov a zamestnancov sa môžu realizovať len bez prítomnosti cudzej osoby (aj OTP).

02.11.2021

Aktualizácia opatrení bude v reálnom čase zverejňovaná na www.cssjavorina.sk

Oznam pre návštevy a opatrenia od 18.10.2021

Na základe pokračujúcej zmeny situácie v okrese NM do červenej farby semaforu COVID-automatu prijal krízový štáb CSS – DOMOV JAVORINA aktualizované opatrenia. Rušia sa resp. upravujú sa opatrenia zo dňa 04.10.2021. Vychádzame zároveň v ústrety príbuzným našich klientov, ktorým časovo nevyhovuje dať si urobiť antigénový príp. PCR test na COVID-19.

Dňom 18.10.2021 umožňujeme návštevy klientov (najviac 2 osoby/klient) len v pracovné dni nasledovne:

a)   V pracovných dňoch pondelok a stredu umožňujeme návštevu najviac 4 klientov t.j. 4 návštevy v jednotnom čase od 09:00 h. do 10:30 h. s tým, že návštevám vykonáme antigénový test organizovane pred vstupom do budovy a v prípade negatívneho výsledku, ktorý bude vykonaný v čase od 09:00 h. do 09:15 h., môžu navštíviť svojich blízkych (klientov) na dobu cca 1 hodiny. V ostatnom čase v pracovných dňoch pondelok a streda nebudú návštevy umožnené.

b)   V pracovných dňoch utorok, štvrtok a piatok umožňujeme návštevy len jednotlivo v čase od 08:00 h. do 11:00 h. t. j. o 08:00 h. prvá návšteva  a  o 11:00 h. posledná návšteva a v čase od 13:00h. do 15:30 h. t.j. o 13:00 h  prvá návšteva a o 15:30 h. posledná návšteva. Doba jednej návštevy je 1 hodina vrátane monitoringu návštevy. V tomto prípade návštevy (kompletne zaočkovaní aj OTP) majú povinnosť byť negatívne otestovaní Ag testami nie staršími ako 48 hodín alebo PCR testami nie staršími ako 72 hodín vo verejných testovacích staniciach.

c)    Návštevy (podľa písm. a aj písm b) sa musia nahlásiť 2 dni vopred na sociálnom úseku na tel.č.: 0901918506.

d)   Opatrenia sú zverejnené na www.cssjavorina.sk a na informačných miestach budovy CSS – DOMOV JAVORINA.

e)   CSS – DOMOV JAVORINA vytvorilo naďalej možnosť otestovať návštevy Ag testami pri výnimočných prípadoch (napr. urgentná návšteva v terminálnom štádiu klienta).

f)     Spoločné akcie a podujatia klientov a zamestnancov sa môžu predovšetkým v interiéri realizovať aj za prítomnosti cudzej osoby (OTP) s podmienkou Ag negatívneho testu nie staršieho ako 48 hodín alebo PCR negatívneho testu nie staršieho ako 72 hodín.

g)   V interiéri je potrebné zo strany návštev nosiť respirátor (izba, interiér). V exteriéri je potrebné nosiť rúško do 2m vzdialenosti.

13.10.2021

Aktualizácia opatrení bude v reálnom čase zverejňovaná na www.cssjavorina.sk

Oznam pre návštevy a opatrenia od 04.10.2021

Na základe zmeny situácie v okrese NM do červenej farby semaforu COVID-automatu prijal krízový štáb CSS – DOMOV JAVORINA od 04.10.2021 aktualizované opatrenia. Rušia sa resp. upravujú sa opatrenia zo dňa 01.07.2021 a zo dňa 17.07.2021 nasledovne:

Dňom 04.10.2021 umožňujeme návštevy klientov (najviac 2 osoby) len v pracovné dni v čase od 08:00 h. do 11:00 h. t. j. o 08:00 h. prvá návšteva  a  o 11:00 h. posledná návšteva a v čase od 13:00 h. do 15:30 h. t.j. o 13:00 h. prvá návšteva a o 15:30 h. posledná návšteva. Doba jednej návštevy je 1 hodina vrátane monitoringu návštevy.

Návštevy (kompletne zaočkovaní aj OTP) majú povinnosť byť negatívne otestovaní Ag testami nie staršími ako 48 hodín alebo PCR testami nie staršími ako 72 hodín.

Návštevy sa musia nahlásiť 2 dni vopred na sociálnom úseku na tel.č.: 0901918506.

Opatrenia sú zverejnené na www.cssjavorina.sk a na informačných miestach budovy CSS – DOMOV JAVORINA.

CSS – DOMOV JAVORINA vytvorilo možnosť otestovať návštevy Ag testami len vo výnimočných prípadoch (napr. urgentná návšteva v terminálnom štádiu klienta).

Spoločné akcie a podujatia klientov a zamestnancov sa môžu realizovať aj za prítomnosti cudzej osoby (OTP) s podmienkou Ag negatívneho testu nie staršieho ako 48 hodín alebo PCR negatívneho testu nie staršieho ako 72 hodín.

V interiéri je potrebné zo strany návštev nosiť respirátor (izba, interiér). V exteriéri je potrebné nosiť rúško do 2m vzdialenosti.

04.10.2021

Aktualizácia opatrení bude v reálnom čase zverejňovaná na www.cssjavorina.sk

Oznam pre návštevy a opatrenia od 17.07.2021

Dňom 17.07.2021 umožňujeme návštevy nielen v pracovné dni (podľa oznamu zo dňa 30.06.2021), ale aj v sobotu v čase od 08:30 h. do 10:30h. t. j. o 08:30 h. prvá návšteva  a  o 10:30 h. posledná návšteva. Doba návštevy je 1 hodina vrátane monitoringu návštevy.

Upozorňujeme, že v sobotu nie je možné otestovať návštevu Ag testami.

CSS – DOMOV JAVORINA vytvorilo možnosť testovať návštevy Ag testami vo vyhradenom čase konkrétnych návštev len v pracovné dni v pondelok, stredu a piatok v čase od 08:00 do 11:00 hod.

Návštevy sa musia nahlásiť 2 dni vopred na sociálnom úseku na tel.č. 0901918506.

Ostatné podmienky návštev ostávajú podľa oznamu zo dňa 30.06.2021.

15.07.2021.

Aktualizácia opatrení bude v reálnom čase zverejňovaná na www.cssjavorina.sk

Oznam pre návštevy s opatreniami od 01.07.2021

V súlade s aktuálnym Covid Automatom sú návštevy povolené od 01.07.2021 s negatívnym testom s podmienkou Ag negatívneho testu nie staršieho ako 48 hodín alebo PCR negatívneho testu nie staršieho ako 72 hodín. Návštevy, ktoré sú kompletne zaočkované (2 x) sa preukazujú potvrdením o kompletnom zaočkovaní. Návštevy, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 sa preukážu potvrdením o prekonaní ochorenia aktuálne podľa platných podmienok (pred nie viac ako 180 dňami).

CSS – DOMOV JAVORINA vytvorilo možnosť testovať návštevy Ag testami vo vyhradenom čase konkrétnych návštev v pracovné dni v pondelok, stredu a piatok v čase od 08:00 do 11:00 hod. Návštevy sa musia nahlásiť 2 dni vopred na sociálnom úseku na tel.č. 0901918506.

Mimo tohto vyhradeného času sa návštevy, ktoré nie sú kompletne zaočkované alebo neprekonali ochorenie COVID-19 (pred nie viac ako 180 dňami) sa musia preukázať testami Ag negatívnym testom nie starším ako 48 hodín alebo PCR negatívnym testom nie starším ako 72 hodín.

Návštevy sú povolené len v pracovné dni v čase 08:00 – 11:00 h. a v čase 13:00 – 15:30 h. 15:30 h posledná návšteva.

Odporúčame využiť na návštevy naše záhradné átrium.

Dĺžka trvania návštevy max. 1 hodina vrátane prípadného testovania a dezinfekcie.

Každá návšteva prejde zdravotným monitoringom (meranie telesnej teploty, dezinfekcia rúk, prekrytie dýchacích ciest, nezistené respiračné ochorenie, negatívna cestovateľská anamnéza).

Ak si príbuzní chcú zobrať klienta domov, tak odporúčame aspoň na 5 – 7 dní, nakoľko po návrate bude klient umiestnený v karanténe (5 dní) a na 5.deň bude otestovaný.

Ostatné opatrenia ostávajú podľa oznamu zo dňa 01.06.2021 a podľa aktuálneho Covid Automatu v okrese NM.

CSS – DOMOV JAVORINA bude opatrenia aktualizovať podľa aktuálnej hygienicko-epidemiologickej situácie.

30.06.2021

OZNAM – spoločné podujatia

Opatrenia pokračujú naďalej podľa oznamu zo dňa 25.05.2021. Zmena od 01.06.2021 sa týka riešenia a realizácie spoločných akcií a podujatí nasledovne:

-    Spoločné akcie a podujatia klientov a zamestnancov sa môžu realizovať aj za prítomnosti cudzej osoby s podmienkou Ag negatívneho testu nie staršieho ako 24 hodín alebo PCR negatívneho testu nie staršieho ako 48 hodín. V prípade zaočkovania cudzej osoby sa táto osoba preukáže očkovacím preukazom (kde je potrebné sa tiež preukázať negatívnym testom na COVID-19 po 17 dňoch od druhého zaočkovania antigénovým testom nie starším ako 24 hodín a PCR testom nie starším ako 48 hodín) alebo v prípade prekonania ochorenia COVID-19 sa preukáže potvrdením o prekonaní choroby resp. potvrdením Ag pozitívneho testu na COVID-19 pred prekonaním choroby.

01.06.2021

OZNAM – rozšírenie možnosti návštev

Opatrenia pokračujú naďalej podľa oznamu zo dňa 22.03.2021, zo dňa 20.04.2021 a 13.05.2021. Zmena sa týka riešenia a realizácie návštev príbuzných k našim klientom nasledovne:

Individuálne návštevy príbuzných (maximálne dvaja k jednému klientovi) k našim klientom v CSS - DOMOV JAVORINA sú možné za určitých opatrení, potrebná je konzultácia vopred s vedením CSS – DOMOV JAVORINA resp. so sociálnym úsekom a po dohode konkrétneho dátumu a času je takáto návšteva možná.

Podmienkou je dodržanie protiepidemických a hygienických opatrení u príbuzných (rúško FFP2, jednorazové rukavice, negatívny test na COVID-19 antigénový nie starší ako 24 hodín a PCR test nie starší ako 48 hodín). V prípade druhého zaočkovania návštevy je potrebné sa tiež preukázať negatívnym testom na COVID-19 po 17 dňoch od druhého zaočkovania antigénovým testom nie starším ako 24 hodín a PCR testom nie starším ako 48 hodín. 

Individuálna dohodnutá návšteva je možná na izbe (jednolôžkovej), v návštevnej miestnosti (zimná záhrada) alebo v záhradnom átriu pri priaznivom počasí. Žiadosť je potrebné vopred odkonzultovať so zamestnancami sociálneho úseku na tel.č. 0901918506.

Takéto návštevy budú realizované len v pracovných dňoch, počas pracovného času od 08:00 hod. do 11:00 hod. a od 12:30 hod. do 16:30 hod. pod dohľadom zamestnanca CSS - DOMOV JAVORINA (meranie telesnej teploty, vyplňovanie cestovateľskej anamnézy, dohľad).

Pri príchode návšteva kontaktuje zamestnanca CSS – DOMOV JAVORINA nasledovne:

-         v čase od 08:00 h. do 13:30 h. na tel.č. 0901918506

-         v čase od 14:00 h. do 16:30 h. na tel.č. 0901918507

Prosíme Vás o dodržiavanie dohodnutého času návštevy a kontaktovanie tel.čísla s ohľadom na konkrétny čas.

25.05.2021

OZNAM

Dňa 13.05.2021 bolo vykonané druhé očkovanie klientov a zamestnancov nášho zariadenia. Očkovanie vykonala Výjazdová očkovacia služba Fakultnej nemocnice Trenčín (VOS FN Trenčín).

Opatrenia pokračujú naďalej podľa oznamu zo dňa 22.03.2021 a 20.04.2021

Návštevy môžu byť realizované nasledovne:

-   Mimoriadne individuálne návštevy príbuzných (maximálne dvaja k jednému klientovi) k našim klientom v CSS - DOMOV JAVORINA je možná len za mimoriadnych opatrení, nutná je konzultácia s vedením CSS – DOMOV JAVORINA resp. so sociálnym úsekom a po dohode konkrétneho dátumu a času je takáto mimoriadna návšteva možná. Podmienkou je dodržanie protiepidemických a hygienických opatrení u príbuzných (rúško FFP2, jednorazové rukavice, negatívny test na COVID-19 antigénový nie starší ako 24 hodín a PCR test nie starší ako 48 hodín). V prípade druhého zaočkovania návštevy je potrebné sa tiež preukázať negatívnym testom na COVID-19 po 17 dňoch od druhého zaočkovania antigénovým testom nie starším ako 24 hodín a PCR testom nie starším ako 48 hodín. Mimoriadna individuálna dohodnutá návšteva je možná na izbe (jednolôžkovej), v návštevnej miestnosti (zimná záhrada) alebo v záhradnom átriu pri priaznivom počasí. Žiadosť je potrebné vopred odkonzultovať so zamestnancami sociálneho úseku na tel.č. 0901918506. Takéto návštevy budú realizované len v pracovných dňoch, počas pracovného času od 08:00 hod. do 11:00 hod. a od 12:30 hod. do 13:30 hod. pod dohľadom zamestnanca CSS - DOMOV JAVORINA (meranie telesnej teploty, vyplňovanie dotazníka, dohľad).

-   Umožňujeme konať bohoslužby v našej multifunkčnej miestnosti (modlitebni) pre duchovnú podporu klientov v obmedzenom režime pri dodržaní protiepidemických a hygienických opatrení.

CSS - DOMOV JAVORINA pristupuje pri prijímaní dočasných obmedzení (napr. návštevy v zariadení, opúšťanie zariadenia prijímateľmi sociálnych služieb a pod.) podľa epidemiologickej situácie v rámci okresu, regiónu a Slovenska. CSS – DOMOV JAVORINA si vyhradzuje právo zaviesť opätovne prísnejšie opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu COVID-19.

13.05.2021

OZNAM

Dňa 15.04.2021 bolo vykonané očkovanie klientov a zamestnancov nášho zariadenia. Druhé preočkovanie bude realizované na 28.deň po prvom očkovaní t. j. dňa 13.05.2021. Očkovanie vykonala Výjazdová očkovacia služba Fakultnej nemocnice Trenčín (VOS FN Trenčín).

Zaočkovaných máme v súčasnosti 64 % klientov a 30 % zamestnancov.

Opatrenia pokračujú naďalej podľa oznamu zo dňa 22.03.2021.

Návštevy môžu byť realizované nasledovne:

-   Mimoriadne individuálne návštevy príbuzných (maximálne dvaja k jednému klientovi) k našim klientom v CSS - DOMOV JAVORINA je možná len za mimoriadnych opatrení, nutná je konzultácia s vedením CSS – DOMOV JAVORINA resp. so sociálnym úsekom a po dohode konkrétneho dátumu a času je takáto mimoriadna návšteva možná. Podmienkou je dodržanie protiepidemických a hygienických opatrení u príbuzných (rúško FFP2, jednorazové rukavice, negatívny test na COVID-19 antigénový nie starší ako 24 hodín a PCR test nie starší ako 48 hodín). V prípade druhého zaočkovania návštevy je potrebné sa tiež preukázať negatívnym testom na COVID-19 po 17 dňoch od druhého zaočkovania antigénovým testom nie starším ako 24 hodín a PCR testom nie starším ako 48 hodín. Mimoriadna individuálna dohodnutá návšteva je možná na izbe (jednolôžkovej), v návštevnej miestnosti (zimná záhrada) alebo v záhradnom átriu pri priaznivom počasí. Žiadosť je potrebné vopred odkonzultovať so zamestnancami sociálneho úseku na tel.č. 0901918506. Takéto návštevy budú realizované len v pracovných dňoch, počas pracovného času od 08:00 hod. do 11:00 hod. a od 12:30 hod. do 13:30 hod. pod dohľadom zamestnanca CSS - DOMOV JAVORINA (meranie telesnej teploty, vyplňovanie dotazníka, dohľad).

20.04.2021

OZNAM

Dňa 01.03.2021 boli ukončené realizované a prijaté opatrenia spojené s mimoriadnou udalosťou vyhlásenou dňa 29.01.2021 t. j. opatrenia počas COVID-karantény v čase od 29.01.2021 do 01.03.2021.

Od 01.03.2021 pokračujeme v protiepidemických a hygienických opatreniach proti šíreniu ochorenia COVID-19 v súvislosti s pokračujúcim núdzovým stavom, zákazom vychádzania, zákazom návštev a ochrany a bezpečnosti prijímateľov sociálnych služieb v CSS – DOMOV JAVORINA a zároveň aj zamestnancov. 

Pokračujúce ďalšie opatrenia:

- Zákaz spoločenských akcií v interiéri s prítomnosťou cudzej osoby vrátane spoločných bohoslužieb. Je umožnená individuálna duchovná a psychická podpora kňaza (podľa viery klientov) u klientov pri dodržaní prísnych protiepidemických a hygienických opatrení a po dohode s vedením zariadenia.

-   Spoločenské aktivity len v priestoroch zariadenia bez účasti cudzích osôb.

- Vychádzky ostávajú v režime max.5 klientov v sprievode zamestnanca alebo aj samostatne v sprievode zamestnanca, zatiaľ len v areáli zariadenia.

-  Ďalšie služby (pedikúra, kadernícke služby) len vo vyhradených priestoroch multifunkčnej miestnosti.

-  Klienti majú možnosť opustiť zariadenie do domáceho prostredia (aspoň na 7 - 10 dní, 1-dňové opustenie zariadenia nie je možné) k príbuzným s podmienkou, že pri návrate klienta do zariadenia sa preukážu neinfekčnosťou resp. testom (negatívnym) na COVID-19 anitigénovým nie starším ako 24 hodín a PCR testom nie starším ako 48 hodín. Opustenie zariadenia treba zo strany klienta a príbuzných vopred odkonzultovať na tel.č. 0901918506 (Mgr. Jana Benková, Blanka Zaťková) resp. s vedením CSS - DOMOV JAVORINA.

-   Mimoriadna individuálna návšteva príbuzných (maximálne dvaja) k našim klientom v CSS - DOMOV JAVORINA je možná len, ak to vyžaduje psychický alebo fyzický stav klienta. Nutná je konzultácia s vedením CSS – DOMOV JAVORINA a po dohode konkrétneho dátumu a času je takáto mimoriadna návšteva možná. Podmienkou je dodržanie protiepidemických a hygienických opatrení u príbuzných (rúško FFP2,  jednorazové rukavice, negatívny test na COVID-19 antigénový nie starší ako 24 hodín a PCR test nie starší ako 48 hodín). V prípade druhého zaočkovania návštevy je potrebné sa tiež preukázať negatívnym testom na COVID-19 po 17 dňoch od druhého zaočkovania antigénovým testom nie starším ako 24 hodín a PCR testom nie starším ako 48 hodín. Mimoriadna individuálna dohodnutá návšteva je možná na izbe (jednolôžkovej), v návštevnej miestnosti (zimná záhrada) alebo v záhradnom átriu pri priaznivom počasí. Žiadosť je potrebné vopred odkonzultovať na tel.č. 0901918506 (Mgr. Jana Benková, Blanka Zaťková) resp. s vedením CSS - DOMOV JAVORINA.

CSS - DOMOV JAVORINA pristupuje pri prijímaní dočasných obmedzení (napr. návštevy v zariadení, opúšťanie zariadenia prijímateľmi sociálnych služieb a pod.) podľa epidemiologickej situácie v rámci okresu, regiónu a Slovenska. CSS – DOMOV JAVORINA si vyhradzuje právo zaviesť opätovne prísnejšie opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu COVID-19.

22.03.2021

OZNAM

Od 19.02.2021 je naše zariadenie vo štvrtom týždni COVID-karantény, ktorá trvá od 29.01.2021. Situácia epidémie COVID-19 v našom zariadení je s najväčšou pravdepodobnosťou už stabilizovaná. Prísny režim COVID-karantény od 29.01.2021 a predovšetkým nasadenosť našich zamestnancov, ktorí ostali práceschopní, úzka spolupráca s našim ošetrujúcim lekárom, sa podpísali na udržaní prevádzky zariadenia, udržaní starostlivosti o klientov a konečnej stabilizácie situácie. Dôležitá bola a je úzka spolupráca s oddelením sociálnej pomoci TSK, spolupráca s RÚVZ Trenčín a poradenstvo s RÚVZ TN, poradenstvo s Intervenčným tímom MZ SR a odborom krízového riadenia MPSVaR SR.

TSK nám dodalo 2 ks Infra-teplomerov, 1 ks Germicídny žiarič uzavretý mobilný, 1 ks Pulsný Oximeter a poskytlo OXYgenerátor MPSVaR SR a osobné ochranné pracovné prostriedky (overaly, rúška, respirátory, rukavice, štíty zo Správy ŠHR SR). ECHINACEA, o. z. nám poskytlo v ťažkej situácii 1 ks Germicídny žiarič mobilný uzatvorený.

Klienti sa od 4.týždňa COVID-karantény zotavujú, mnohí z ťažkých stavov ochorenia COVID-19. Naši klienti majú viaceré ťažké diagnózy, ktoré veľmi zhoršujú ich zdravotný stav. Ochorenie COVID-19 spolu s ťažkými diagnózami takmer každého klienta zdravotne veľmi zasiahlo. Zásah do životov našich klientov si vyžiadalo aj obete v našom zariadení. Počas COVID-karantény nám s ochorením COVID-19 zomrelo osem (8) klientov v nemocničnom ošetrení a štyria (4) klienti v ošetrení v našom zariadení. Traja (3) klienti sú ešte naďalej v nemocničnom ošetrení.

Ochorenie COVID-19 zasiahlo aj práceschopnosť a zdravie našich zamestnancov. Výpadok zamestnancov činil až 49 %. Počas prvých 2-3 týždňov COVID-karantény sa staralo denne o klientov len 7 zamestnancov (2 na zdravotníckom úseku, 2 v kuchyni, 3 vo vedení a na sociálnom úseku) a nezabudnime na úsek upratovania a prania tiež v prvej línii. Bolo to veľmi ťažké obdobie. V 3.týždni COVID-karantény začali postupne nastupovať zamestnanci z PN-niek a situácia v personálnom obsadení sa začala zlepšovať.

Komunikácia s ošetrujúcim lekárom nášho zariadenia vo veciach zdravotného stavu našich klientov je permanentná, ošetrujúci lekár fyzicky kontroluje klientov a predpisuje im v reálnom čase potrebné lieky.

Niektorým klientom zohnali antiviritické lieky (Ivermectin, Isoprinosine) aj ich aktívni príbuzní. Klienti, ktorým nasadená liečba zabrala a nepodľahli ochoreniu, sa v súčasnosti pomaly, ale isto zotavujú.

Naďalej sústavne aplikujeme vitamíny-C v dostatočnej gramáži pre klientov (3000mg/osoba/deň) a zamestnancov (1000mg/osoba/deň) na podporu imunity a zdravotného stavu a ďalšie podporné vitamíny (D, Zinok, horčík).

V Bzinciach p. J.  dňa 23.02.2021

OZNAM

Od 12.02.2021 už máme k dispozícii 1 ks OXYgenerátora pre našich klientov.

Denne komunikujeme s ošetrujúcim lekárom nášho zariadenia vo veciach zdravotného stavu našich klientov, ošetrujúci lekár fyzicky kontroluje klientov a predpisuje im v reálnom čase potrebné lieky.

Sústavne aplikujeme vitamíny-C v dostatočnej gramáži pre klientov (3000mg/osoba/deň) a zamestnancov 1000mg/osoba/deň) na podporu imunity a zdravotného stavu a ďalšie podporné vitamíny (D, Zinok, horčík).

OZNAM

CSS – DOMOV JAVORINA informuje príbuzných o priebehu COVID-karantény v našom zariadení:

V súčasnosti sa naše zariadenie nachádza v 2.polovici druhého týždňa COVID-karantény.

Stav pozitivity na COVID-19 je 97 % Ag+ u klientov, niektorí klienti sú asymptomatický a prevažná časť klientov sú symtomatický. U zamestnancov je 36% Ag+ pozitívnych. Niektorí zamestnanci už postupne nastupujú do práce po prekonaní COVID-19 a po karanténach.

Komunikujeme s Intervenčným tímom MZ SR.

Pravidelne na dennej báze podávame hlásenia na RÚVZ Trenčín a oddelenie sociálnej pomoci TSK.

Denne komunikujeme s ošetrujúcim lekárom nášho zariadenia vo veciach zdravotného stavu našich klientov.

Obstarali sme a aplikujeme ďalšie vitamíny-C v dostatočnej gramáži pre klientov (3000mg/osoba/deň) a zamestnancov 1000mg/osoba/deň) na podporu imunity a zdravotného stavu.

Dňa 10.02.2021 sme požiadali TSK o poskytnutie 1 ks OXYgenerátora pre našich klientov, ktoré boli distribuované na VÚC z MPSVaR SR.

OZNAM

CSS – DOMOV JAVORINA oznamuje príbuzným, že od 29.01.2021 je zariadenie v COVID karanténe.

CSS – DOMOV JAVORINA sa držalo v stave bez COVID-19 od 06.03.2020 do 28.01.2021. Pravidlelné testovanie Ag testami odhalilo až 29.01.2021 pozitivitu na COVID-19.

Dňom 29.01.2021 je zariadenie pod prísnymi prevádzkovými opatreniami. Bol vykonaný Štátny zdravotný dozor RÚVZ Trenčín.

Z klientov máme v priebehu 1 týždňa 84% pozitívnych na COVID-19. Klienti sú pod dozorom lekára, sú im aplikované zvýšené denné dávky vitamínu C dopĺňané D-vitamínom zinkom a horčíkom, a podporné kiečivá. Každé zhoršenie zdravotného stavu u klientov (zníženie saturácie O2 pod 90%, dýchavičnosť, vysoké teploty) riešime privolaním RZP.

Personál je počtovo veľmi poddimenzovaný, lebo máme v priebehu 1 týždňa už 32% zamestnancov pozitívnych na COVID-19 v domácich karanténach a PN.

Prosíme príbuzných, aby voči službukonajúcemu personálu neboli agresívni, aby zbytočne netelefonovali. Personál pracuje v zníženom počte, je veľmi preťažený a byť celú službu v overaloch a ochranných prostriedkoch je veľmi namáhavé.

Doklad pre zamestnancov CSS - DOMOV JAVORINA na cestu do a zo zamestnania

Doklad pre zamestnancov k opatreniam platným od 08.02.2021

Zamestnanci aj klienti CSS - DOMOV JAVORINA sa testovali antigénovými testami v dňoch 04.02.2021 až 05.02.2021. Každý z testovaných zamestnancov obdržal "Potvrdenie o výsledku testu" na tlačive Prílohy č.4 Vyhlášky ÚVZ SR č. 33/2020 a Potvrdenie zamestnávateľa o nemožnosti pracovať z domu.

Na základe potvrdení o negatívnom výsledku antigénového testu a Potvrdenia NO-HOMEOFFICE majú všetci práceschopní zamestnanci CSS – DOMOV JAVORINA vzhľadom k povahe ich práce povinnosť pokračovať v pracovných povinnostiach a činnostiach na svojom pracovisku v CSS – DOMOV JAVORINA, Bzince pod Javorinou č. 344, podľa rozpisu služieb a podľa plánovanej pracovnej dochádzky.

Týmto potvrdením o vykonaní testu (antigénového) s negatívnym výsledkom a Potvrdením o nemožnosti pracovať HOMEOFFICE platí pre zamestnancov CSS – DOMOV JAVORINA priepustka zo zákazu vychádzania a to na cestu do zamestnania a zo zamestnania.

Pri prípadnej kontrole sa zamestnanci CSS – DOMOV JAVORINA na ceste do zamestnania a zo zamestnania preukážu "Potvrdením o vykonaní testu (antigénového)" s negatívnym výsledkom "Potvrdením o nemožnosti práce homeoffice" a  „Preukazom zamestnanca“.

Doklad pre zamestnancov k opatreniam platným od 27.01.2021

Zamestnanci aj klienti CSS - DOMOV JAVORINA sa testovali antigénovými testami v dňoch 18.01.2021 až 24.01.2021. Každý z testovaných zamestnancov obdržal "Potvrdenie o výsledku testu" na tlačive Prílohy č.4 Vyhlášky ÚVZ SR č. 33/2020.

Na základe potvrdení o negatívnom výsledku antigénového testu majú všetci práceschopní zamestnanci CSS – DOMOV JAVORINA vzhľadom k povahe ich práce povinnosť pokračovať v pracovných povinnostiach a činnostiach na svojom pracovisku v CSS – DOMOV JAVORINA, Bzince pod Javorinou č. 344, podľa rozpisu služieb a podľa plánovanej pracovnej dochádzky.

Týmto potvrdením o vykonaní testu (antigénového) s negatívnym výsledkom platí pre zamestnancov CSS – DOMOV JAVORINA priepustka zo zákazu vychádzania a to na cestu do zamestnania a zo zamestnania.

Pri prípadnej kontrole sa zamestnanci CSS – DOMOV JAVORINA na ceste do zamestnania a zo zamestnania preukážu "Potvrdením o vykonaní testu (antigénového)" s negatívnym výsledkom a  „Preukazom zamestnanca“.

Výnimka pre zamestnancov CSS - DOMOV JAVORINA na cestu do a zo zamestnania

Rozhodnutie zamestnávateľa pre zamestnancov k opatreniam platným od 01.01.2021

Na základe rozhodnutia zamestnávateľa majú všetci práceschopní zamestnanci CSS – DOMOV JAVORINA vzhľadom k povahe ich práce povinnosť pokračovať v pracovných povinnostiach a činnostiach na svojom pracovisku v CSS – DOMOV JAVORINA, Bzince pod Javorinou č. 344, podľa rozpisu služieb a podľa plánovanej pracovnej dochádzky.

Týmto rozhodnutím zamestnávateľa platí pre zamestnancov CSS – DOMOV JAVORINA jedna z výnimiek zo zákazu vychádzania a to na cestu do zamestnania a zo zamestnania.

Pri prípadnej kontrole sa zamestnanci CSS – DOMOV JAVORINA na ceste do zamestnania a zo zamestnania preukážu "Potvrdením zamestnávateľa o výnimke" a „Preukazom zamestnanca“.

Informácia pre klientov, príbuzných a verejnosť 
na obdobie počas vianočných a novoročných sviatkov


Na základe zasadnutia Krízového štábu CSS – DOMOV JAVORINA dňa 21.12.2020 a rozhodnutia štatutára poskytovateľa je naše zariadenie naďalej uzatvorené a platí zákaz návštev.

Informácia

Zamestnanci a klienti CSS - DOMOV JAVORINA sa v rámci prevencie infekčných respiračných ochorení testujú aj Ag testami na ochorenie COVID-19 v 14-dňových intervaloch alebo priebežne, podľa semaforu, krízového plánu alebo podľa potreby.

OZNAM

Zamestnanci CSS - DOMOV JAVORINA boli testovaní Ag rýchlotestami na COVID-19 dňa 20.11.2020 s negatívnymi výsledkami.

OZNAM

od 9.novembra 2020 v podmienkach CSS – DOMOV JAVORINA

V zmysle  Vyhlášky ÚVZ SR č. 16/2020 z 30. 10. 2020 platia v CSS – DOMOV JAVORINA nasledovné opatrenia:

Zákaz samostatného vychádzania pre klientov CSS – DOMOV JAVORINA s výnimkou nutnosti akútneho lekárskeho vyšetrenia.

Obmedzenie návštev pre klientov a zamestnancov CSS – DOMOV JAVORINA.

Zamestnanci aj klienti CSS - DOMOV JAVORINA boli testovaní v 1.kole 30.10.2020 a 06.11.2020 v 2.kole testovania s negatívnymi výsledkami.

V čase od 9. novembra 2020 sa zakazuje vstup aj sprevádzajúcej osobe prijímateľa sociálnej služby do vnútorných aj vonkajších priestorov zariadenia, pokiaľ sa nepreukáže potvrdením o negatívnom teste na Covid-19, dokladom alebo potvrdením o výnimke od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorého vzor tvorí prílohu vyhlášky.

Ďalšie opatrenia:

-  Zákaz spoločenských akcií v interiéri s prítomnosťou cudzej osoby vrátane bohoslužieb.

- Spoločenské aktivity len v priestoroch zariadenia bez účasti cudzích osôb.

- Vychádzky ostávajú v režime max.5 klientov v sprievode zamestnanca alebo aj samostatne v sprievode zamestnanca, mimo hromadných dopravných prostriedkov a priestorov s väčším počtom ľudí.

-  Ďalšie služby (pedikúra, kadernícke služby) len vo vyhradených priestoroch multifunkčnej miestnosti.

-  Klienti majú možnosť opustiť zariadenie do domáceho prostredia k príbuzným s podmienkou, že pri návrate klienta do zariadenia sa preukážu testom (negatívnym) na COVID-19 nie starším ako 24 hodín. Opustenie zariadenia treba zo strany klienta a príbuzných vopred odkonzultovať na tel.č. 0901918506 (Mgr. Jana Kukučová, Blanka Zaťková) resp. s vedením CSS - DOMOV JAVORINA.

CSS - DOMOV JAVORINA pristupuje pri prijímaní dočasných obmedzení (napr. návštevy v zariadení, opúšťanie zariadenia prijímateľmi sociálnych služieb a pod.) podľa epidemiologickej situácie v rámci okresu, regiónu a Slovenska. CSS – DOMOV JAVORINA si vyhradzuje právo zaviesť opätovne prísnejšie opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu COVID-19.

Oznam

od 2.novembra 2020 do 09.11.2020 v podmienkach CSS – DOMOV JAVORINA

V zmysle  Vyhlášky ÚVZ SR č. 16/2020 z 30. 10. 2020 platia v CSS – DOMOV JAVORINA nasledovné opatrenia:

Zákaz samostatného vychádzania pre klientov CSS – DOMOV JAVORINA s výnimkou nutnosti akútneho lekárskeho vyšetrenia.

Obmedzenie návštev pre klientov a zamestnancov CSS – DOMOV JAVORINA.

Pri prvom nástupe po 01.11.2020 klienti a zamestnanci poskytovateľa sociálnej služby sa preukážu prevádzkovateľovi zariadenia (poverenému zamestnancovi) potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“ (ďalej len „negatívny test na Covid–19).

V čase od 2. novembra 2020 do 9. novembra 2020 sa zakazuje vstup aj sprevádzajúcej osobe prijímateľa sociálnej služby do vnútorných aj vonkajších priestorov zariadenia, pokiaľ sa nepreukáže potvrdením o negatívnom teste na Covid-19, dokladom alebo potvrdením o výnimke od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorého vzor tvorí prílohu vyhlášky.

Ďalšie opatrenia:

-  Zákaz spoločenských akcií v interiéri s prítomnosťou cudzej osoby vrátane bohoslužieb.

- Spoločenské aktivity len v priestoroch zariadenia bez účasti cudzích osôb.

- Vychádzky ostávajú v režime max.5 klientov v sprievode zamestnanca alebo aj samostatne v sprievode zamestnanca, mimo hromadných dopravných prostriedkov a priestorov s väčším počtom ľudí.

-  Ďalšie služby (pedikúra, kadernícke služby) len vo vyhradených priestoroch multifunkčnej miestnosti.

-  Klienti majú možnosť opustiť zariadenie do domáceho prostredia k príbuzným s podmienkou, že pri návrate klienta do zariadenia sa preukážu testom (negatívnym) na COVID-19 nie starším ako 24 hodín. Opustenie zariadenia treba zo strany klienta a príbuzných vopred odkonzultovať na tel.č. 0901918506 (Mgr. Jana Kukučová, Blanka Zaťková) resp. s vedením CSS - DOMOV JAVORINA.

CSS - DOMOV JAVORINA pristupuje pri prijímaní dočasných obmedzení (napr. návštevy v zariadení, opúšťanie zariadenia prijímateľmi sociálnych služieb a pod.) podľa epidemiologickej situácie v rámci okresu, regiónu a Slovenska. CSS – DOMOV JAVORINA si vyhradzuje právo zaviesť opätovne prísnejšie opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu COVID-19.

OZNAM

Opatrenia v čase druhej vlny pandémie ochorenia COVID-19 na základe vývoja ochorenia Covid-19 v rámci okresu Nové Mesto nad Váhom (s migráciou obyvateľstva) platné od 21.09.2020.

Na základe nepriaznivého vývoja situácie ochorenia COVID-19 na základe medializovaných informácií , opatrení RÚVZ Trenčín dňa 20.09.2020 (verejná vyhláška) sú naďalej od 21.09.2020 v CSS - DOMOV JAVORINA zakázané návštevy v interiéri.

Návštevy v exteriéri sú umožnené len v pracovné dni (v záhradnom átriu) individuálne a je potrebné ich vopred odkonzultovať a dohodnúť na tel.č. 0901918506, 0326501424 (Mgr. Jana Kukučová, Blanka Zaťková) resp. s vedením CSS - DOMOV JAVORINA.

 

Ruší sa oznam zo dňa 18.09.2020 o povolení návštev od 21.09.2020.

Ďalšie opatrenia:

-  Zákaz spoločenských akcií v interiéri s prítomnosťou cudzej osoby vrátane bohoslužieb.

- Spoločenské aktivity len v priestoroch zariadenia bez účasti cudzích osôb.

- Vychádzky ostávajú v režime max.5 klientov v sprievode zamestnanca alebo aj samostatne v sprievode zamestnanca, mimo hromadných dopravných prostriedkov a priestorov s väčším počtom ľudí.

-  Ďalšie služby (pedikúra, kadernícke služby) len vo vyhradených priestoroch multifunkčnej miestnosti.

-  Klienti majú možnosť opustiť zariadenie do domáceho prostredia k príbuzným s podmienkou, že pri návrate klienta do zariadenia sa preukážu testom (negatívnym) na COVID-19 nie starším ako 24 hodín. Opustenie zariadenia treba zo strany klienta a príbuzných vopred odkonzultovať na tel.č. 0901918506 (Mgr. Jana Kukučová, Blanka Zaťková) resp. s vedením CSS - DOMOV JAVORINA.

Zverejnené 20.09.2020.

CSS - DOMOV JAVORINA pristupuje pri prijímaní dočasných obmedzení (napr. návštevy v zariadení, opúšťanie zariadenia prijímateľmi sociálnych služieb a pod.) podľa situácie epidemiologickej situácie v rámci okresu, regiónu a Slovenska. CSS – DOMOV JAVORINA si vyhradzuje právo zaviesť opätovne prísnejšie opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu COVID-19.

OZNAM

Opatrenia v čase druhej vlny pandémie ochorenia COVID-19 na základe vývoja ochorenia Covid-19 v rámci okresu Nové Mesto nad Váhom platné od 21.09.2020

Na základe vývoja situácie ochorenia COVID-19 v okrese Nové Mesto nad Váhom sú od 21.09.2020 v CSS - DOMOV JAVORINA prijaté nasledovné opatrenia resp. uvoľnenie opatrení:

-  Povolenie návštev v zariadení v exteriéri t. j. v záhradnom átriu (pre klientov i zamestnancov) v obmedzujúcom režime.

  • Návštevy (len s trvalým pobytom v SR) sú povolené len pracovné dni v čase:

                                                  od        08:00 hod       do        11:00 hod

                                                  od        13:00 hod       do        14:30 hod

v maximálnej celkovej dĺžke 30 minút, v sprievode zamestnanca CSS – DOMOV JAVORINA. Počet osôb návštevy je obmedzený na 2 osoby. Návšteva je povinná podrobiť sa protiepidemickým opatreniam (dodržiavanie harmonogramu návštev, meranie telesnej teploty bezdotykovým teplomerom, vypísanie čestného vyhlásenia záznamová administratíva, sprievod zamestnanca, použitie vlastného ochranného rúška, dezinfekcia rúk pri vstupe do zariadenia príp.ďalšie). V prípade nepriaznivého počasia je možné využiť záhradné altánky.

Pre návštevníkov (príbuzných a priateľov klientov), ktorí majú trvalý pobyt v zahraničí, sú návštevy zrušené do odvolania s výnimkou, ak budú mať negatívny test na COVID-19 nie starší ako 24 hodín a za prísnych protiepidemických opatrení.

Ďalšie opatrenia:

-  Zákaz spoločenských akcií v interiéri s prítomnosťou cudzej osoby vrátane bohoslužieb.

- Spoločenské aktivity len v priestoroch zariadenia bez účasti cudzích osôb.

- Vychádzky ostávajú v režime max.5 klientov v sprievode zamestnanca alebo aj samostatne v sprievode zamestnanca, mimo hromadných dopravných prostriedkov a priestorov s väčším počtom ľudí.

-  Ďalšie služby (pedikúra, kadernícke služby) len vo vyhradených priestoroch multifunkčnej miestnosti.

-  Klienti majú možnosť opustiť zariadenie do domáceho prostredia k príbuzným s podmienkou, že pri návrate klienta do zariadenia sa preukážu testom (negatívnym) na COVID-19 nie starším ako 24 hodín. Opustenie zariadenia treba zo strany klienta a príbuzných vopred odkonzultovať na tel.č. 0901918506 (Mgr. Jana Kukučová, Blanka Zaťková) resp. s vedením CSS - DOMOV JAVORINA.

Zverejnené 18.09.2020.

CSS - DOMOV JAVORINA pristupuje pri prijímaní dočasných obmedzení (napr. návštevy v zariadení, opúšťanie zariadenia prijímateľmi sociálnych služieb a pod.) podľa situácie epidemiologickej situácie v rámci okresu, regiónu a Slovenska. CSS – DOMOV JAVORINA si vyhradzuje právo zaviesť opätovne prísnejšie opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu COVID-19.

Opatrenia v čase prípravy na druhú vlnu pandémie ochorenia COVID-19 a zhoršujúceho sa vývoja pozitívnych prípadov na Covid-19 v rámci okresu platné od 20.08.2020

Na základe opatrení RÚVZ Trenčín zo zasadnutia krízového štábu v Trenčíne dňa 18.08.2020 a z dôvodu rastu pozitívnych prípadov na COVID-19 a tým zhoršujúcej sa situácie v okrese Nové Mesto nad Váhom sú od 20.08.2020 v CSS - DOMOV JAVORINA prijaté nasledovné opatrenia:

-  Zákaz návštev v zariadení (pre klientov i zamestnancov).

- Zákaz spoločenských akcií v interiéri s prítomnosťou cudzej osoby vrátane bohoslužieb.

- Vychádzky ostávajú v režime max.5 klientov v sprievode zamestnanca alebo aj samostatne v sprievode zamestnanca, mimo hromadných dopravných prostriedkov a priestorov s väčším počtom ľudí.

-  Spoločenské aktivity len v priestoroch zariadenia bez účasti cudzích osôb.

- Ďalšie služby (pedikúra, kadernícke služby ...) len v priestoroch multifunkčnej miestnosti.

- Klienti majú možnosť opustiť zariadenie do domáceho prostredia k príbuzným s podmienkou, že pri návrate klienta do zariadenia sa preukážu testom (negatívnym) na COVID-19 nie starším ako 24 hodín. Opustenie zariadenia treba zo strany klienta a príbuzných vopred odkozultovať na tel.č. 0901918506 resp. s vedením CSS - DOMOV JAVORINA.

CSS - DOMOV JAVORINA pristupuje pri prijímaní dočasných obmedzení (napr. návštevy v zariadení, opúšťanie zariadenia prijímateľmi sociálnych služieb a pod.) pri zhoršení epidemiologickej situácie v rámci okresu, regiónu a Slovenska.

Opatrenia v čase prípravy na druhú vlnu pandémie ochorenia COVID-19 a zhoršujúceho sa vývoja pozitívnych prípadov na Covid-19 v rámci okresu platné od 05.08.2020

Z dôvodu rastu pozitívnych prípadov na COVID-19 a tým zhoršujúcej sa situácie v okrese Nové Mesto nad Váhom, meste Stará Turá i v obci Bzince pod Javorinou sú v CSS - DOMOV JAVORINA prijaté nasledovné opatrenia:

-    Obmedzenie návštev pre klientov  do odvolania.

-    Zrušenie spoločenských akcií s prítomnosťou cudzej osoby vrátane bohoslužieb do odvolania.

Ostávajú opatrenia(sú od 01.07.2020):

- vychádzky ostávajú v režime max.5 klientov v sprievode zamestnanca alebo aj samostatne v sprievode zamestnanca, mimo hromadných dopravných prostriedkov a priestorov s väčším počtom ľudí,

- spoločenské aktivity len v priestoroch zariadenia bez účasti cudzích osôb,

- ďalšie služby (pedikúra, kaderníctvo ...) len v priestoroch multifunkčnej miestnosti.

- klienti majú možnosť opustiť zariadenie do domáceho prostredia k príbuzným s podmienkou, že pri návrate klienta do zariadenia sa preukážu testom (negatívnym) na COVID-19 nie starším ako 24 hodín. Opustenie zariadenia treba zo strany klienta a príbuzných vopred odkozultovať na tel.č. 0901918506 resp. s vedením CSS - DOMOV JAVORINA.

CSS - DOMOV JAVORINA pristupuje pri prijímaní dočasných obmedzení (napr. návštevy v zariadení, opúšťanie zariadenia prijímateľmi sociálnych služieb a pod.) pri zhoršení epidemiologickej situácie v rámci okresu, regiónu a Slovenska.

Opatrenia v čase prípravy na druhú vlnu pandémie ochorenia COVID-19 platné od 21.07.2020

V rámci prípravy na II. vlnu pandémie ochorenia COVID-19, nepriaznivého stavu v počte pozitívne testovaných na Slovensku v priebehu 29.týždňa 2020 a na základe usmernenia MPSVaR SR k príprave na druhú vlnu pandémie ochorenia COVID-19 budú v podmienkach CSS – DOMOV JAVORINA nasledovné opatrenia na zabezpečenie ochrany klientov a personálu:

-   povolenie návštev od 21.07.2020 v režime III. a IV.fázy uvoľňovania v podmienkach CSS - DOMOV JAVORINA:

  • Návštevy sú povolené len pracovné dni v čase:

                                                  od        08:00 hod       do        11:00 hod

                                                  od        13:00 hod       do        14:30 hod

v maximálnej celkovej dĺžke celkovej 30 minút, v sprievode zamestnanca CSS – DOMOV JAVORINA.

Návštevy, ktoré majú trvalý pobyt v zahraničí, sú zrušené do odvolania.

Ďalšie:

-  vychádzky ostávajú v režime max.5 klientov v sprievode zamestnanca alebo aj samostatne v sprievode zamestnanca, mimo hromadných dopravných prostriedkov a priestorov s väčším počtom ľudí,

-  spoločenské aktivity len v priestoroch zariadenia bez účasti cudzích osôb,

-  ďalšie služby (pedikúra, kaderníctvo, bohoslužby ...) len v priestoroch multifunkčnej miestnosti (modlitebni).

CSS - DOMOV JAVORINA pristupuje pri prijímaní došasných obmedzení (napr. návštevy v zariadení, opúšťanie zariadenia prijímateľmi sociálnych služieb a pod.) pri zhoršení epidemiologickej situácie v rámci okresu, regiónu a Slovenska.

Nové opatrenia v čase prípravy na druhú vlnu pandémie ochorenia COVID-19 platné od 11.07.2020

V rámci prípravy na II. vlnu pandémie ochorenia COVID-19, nepriaznivého stavu v počte pozitívne testovaných na Slovensku v priebehu 28.týždňa 2020 a na základe usmernenia MPSVaR SR k príprave na druhú vlnu pandémie ochorenia COVID-19 budú v podmienkach CSS – DOMOV JAVORINA nasledovné opatrenia na zabezpečenie ochrany klientov a personálu:

-   zákaz návštev od 11.07.2020 do odvolania,

-  vychádzky ostávajú v režime max.5 klientov v sprievode zamestnanca alebo aj samostatne v sprievode zamestnanca, mimo hromadných dopravných prostriedkov a priestorov s väčším počtom ľudí,

-  spoločenské aktivity len v priestoroch zariadenia bez účasti cudzích osôb,

-  ďalšie služby (pedikúra, kaderníctvo, bohoslužby ...) len v priestoroch multifunkčnej miestnosti (modlitebni).

CSS - DOMOV JAVORINA pristupuje pri prijímaní došasných obmedzení (napr. návštevy v zariadení, opúšťanie zariadenia prijímateľmi sociálnych služieb a pod.) pri zhoršení epidemiologickej situácie v rámci okresu, regiónu a Slovenska.

Plán prípravy na druhú vlnu pandémie ochorenia COVID-19 v podmienkach CSS – DOMOV JAVORINA"

Na základe Usmernenia MPSVaR SR zo dňa 08.07.2020 k príprave na druhú vlnu pandémie ochorenia COVID-19, v nadväznosti na lokálny nárast počtu osôb s ochorením Covid-19, ako aj predpoklad príchodu druhej vlny pandémie tohto ochorenia má CSS – DOMOV JAVORINA pripravený "Plán prípravy na druhú vlnu pandémie ochorenia COVID-19", aby bolo zariadenie dostatočne pripravené na takúto epidemiologickú situáciu a jej možné dôsledky na poskytovanie sociálnej služby.

Oblasti riešené a zabezpečené:

A.  Analýza vlastných opatrení z I. vlny a zreálnenie Krízového plánu riešenia situácie v súvislosti s nebezpečenstvom výskytu a šírenia ochorenia COVID-19 v zariadení sociálnych služieb – príprava na II. vlnu pandémie.

B.  Vytvorenie 14 dňovej rezervy osobných ochranných pracovných pomôcok (OOPP) a osobných ochranných pomôcok (OOP) na základe odporúčaných noriem.

C.  Návštevy v zariadení sociálnych služieb - pokračujeme podľa III. vlny uvoľňovania opatrení.

D.  Dočasné opustenie zariadenia sociálnych služieb s pobytovou formou - pokračujeme podľa IV. vlny uvoľňovania..

E.  Organizácia spoločenských aktivít.

F.  Prijímanie nových klientov zdo zariadenia s podmienkou potvrdenia bezinfekčnosti vrátane testu na COVID-19 a čestného vyhlásenia o tom, že klient neprerušil karanténu a nemá cestovateľskú anamnézu.

Návrat klientov zo zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti - s podmienkou potvrdenia testu na COVID-19 2 x v priebehu posledných 24 hodín pobytu v zdravotníckom zariadení.

G. Zmena v uvoľňovaní opatrení a hlásenie o mimoriadnej udalosti.

 

Štvrtá fáza uvoľňovania opatrení

 IV. FÁZA -> od 01.07.2020

Štvrtá fáza uvoľňovania opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 v podmienkach CSS - DOMOV JAVORINA začne dňom 01.07.2020.

Kroky a postupy v 4.fáze uvoľňovania opatrení od 01.07.2020:

-  Od 01.07.2020 sú naďalej návštevy povolené v pracovné dni od 08:00 do 11:00 h. a od 13:00 do 14:30 h., dĺžka návštevy max. 30 min. a len 1 návšteva počas 30 min. v počte 2 príbuzných. Termín návštevy je potrebné vopred si nahlásiť. Návštevám mimo dohodnutého termínu nebude vyhovené, aj keď prídu z ďaleka.

Návštevy klientov, ak sú osoby návštevníkov zo zahraničia a to len z bezpečných krajín, tak je potrebný nekontaktný spôsob návštevy t. j. minimálne 2 m od seba a návštevu realizovať v exteriéri a nie v budove zariadenia. Exteriérom je záhradné átrium s altánkom. Vstup pre návštevy riešiť cez bočnú bránu do záhradného átria s tým, že budú samozrejme zabezpečené procedúry merania telesnej teploty a vyplnenia dotazníka atď.

-  Od 01.07.2020 pokračujeme v príjme nových klientov s tým, že pri bezinfekčnosti treba dokladovať aj test (negatívny) na COVID-19 + čestné vyhlásenie.

-  Klienti môžu ísť v pracovné dni na vychádzky, spoločne najviac 5 klientov v sprievode zamestnanca CSS – DOMOV JAVORINA (zamestnanec sociálneho alebo zdravotníckeho úseku).

-  Klienti môžu ísť v pracovné dni na vychádzku aj samostatne, ale len so sprievodom zamestnanca CSS – DOMOV JAVORINA najviac na 2 hodiny s výlukou hromadných dopravných prostriedkov a priestorov s väčším počtom ľudí. To je však podmienené dostatočným počtom prítomných zamestnancov CSS – DOMOV JAVORINA, aby sa mohol zamestnanec venovať vychádzke 1 klienta.

-  Klienti budú mať možnosť od 01.07.2020 opustiť zariadenie do domáceho prostredia k príbuzným s podmienkou, že pri návrate klienta do zariadenia sa preukážu testom (negatívnym) na COVID-19 nie starším ako 24 hodín.Opustenie zariadenia treba zo strany klienta a príbuzných vopred odkozultovať na tel.č. 0901918506 resp. s vedením CSS - DOMOV JAVORINA.

O ďalších postupných prijatých krokoch 4.fázy uvoľňovania opatrení budeme priebežne aktuálne informovať na našom webom sídle a informačných miestach zariadenia.

O postupných prijatých krokoch uvoľňovania opatrení budeme priebežne aktuálne informovať na našom webom sídle.

Tretia fáza uvoľňovania opatrení

Tretia fáza uvoľňovania opatrení  proti šíreniu ochorenia COVID-19 v podmienkach CSS - DOMOV JAVORINA začne dňom 16.06.2020.

Konkrétna charakteristika a možnosti tretej fázy uvoľňovania opatrení  budú zverejnené najneskôr 15.06.2020.

Realizácia fázového uvoľňovania opatrení je priamo závislá od vývoja epidemiologickej situácie, od jednotlivých rozhodnutí krízového štábu, hlavného hygienika SR a od priebehu realizácie predchádzajúcej fáze. Preto  sa najmä druhá a tretia fáza môžu počas realizácie plánu zmeniť. 

Začiatok konkrétnej fázy uvoľňovania opatrenia u konkrétneho poskytovateľa je dobrovoľný, t.j.  je  na rozhodnutí riaditeľa kedy sa začne (najneskôr však do ukončenia 4. fázy), na základe dopytu po službe zo strany jeho klientov, možností a schopností prijímateľov dodržiavať hygienicko- epidemiologické opatrenia a jeho priestorových, materiálno-technických a personálnych možností.

Prvá (prvá spolu s druhou) fáza uvoľňovania opatrení

CSS - DOMOV JAVORINA uvoľňuje opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19 podľa Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 03.06.2020. Opatrenie má 4 fázy so zadanými a predpokladanými termínmi.

Realizácia fázového uvoľňovania opatrení je priamo závislá od vývoja epidemiologickej situácie, od jednotlivých rozhodnutí krízového štábu, hlavného hygienika SR a od priebehu realizácie predchádzajúcej fáze. Preto  sa najmä druhá a tretia fáza môžu počas realizácie plánu zmeniť.

Začiatok konkrétnej fázy uvoľňovania opatrenia u konkrétneho poskytovateľa je dobrovoľný, t. j.  je  na rozhodnutí poskytovateľa, kedy sa začne (najneskôr však do ukončenia 4. fázy), na základe dopytu po službe zo strany jeho klientov, možností a schopností prijímateľov dodržiavať hygienicko- epidemiologické opatrenia a jeho priestorových, materiálno-technických a personálnych možností.

V podmienkach CSS - DOMOV JAVORINA sme spojili 1.fázu s 2.fázou so začiatkom uvoľňovania od 08.06.2020.

Presné informácie nájdete v záložke "O nás" v Aktualitách.

Na základe Verejnej vyhlášky č. OLP/2405/2020 Úradu verejného zdravotníctva SR sú od 06.03.2020 priestory CSS – DOMOV JAVORINA až do odvolania
uzatvorené  
z dôvodu rizika nákazy pred infekciou koronavírusom.

Zároveň platí zákaz návštev a klientom obmedzený pohyb mimo objektu CSS – DOMOV JAVORINA

K aktuálnym novinám v 1. štvrťroku 2020 patria (aktualizované priebežne):
- vydanie printovej vizualizovanej brožúrky pre klientov s názvom "Základné ľudské práva a slobody, sociálny status a sociálne vzťahy prijímateľov sociálnych služieb" (2019)

- vydané printové (aj elektronické) vydanie ďalšieho 4.čísla nášho časopisu "Náš spravodaj" december 2019

- časopis "Náš spravodaj" už má pridelené registračné číslo ISSN 2644-6456

- pripravované printové (aj elektronické) vydanie ďalšieho 5.čísla nášho časopisu "Náš spravodaj" jún - júl 2020

- pripravovaná "Príručka kvality"