História zariadenia

CSS – DOMOV JAVORINA je rozpočtová organizácia s vlastnou právnou subjektivitou zriadená dňa 01.08.1997 zriaďovacou listinou bývalým zriaďovateľom, Krajským úradom v Trenčíne.

V rámci svojho poslania plní úlohy vymedzené v Zriaďovateľskej listine ev.č. 2006/019796, schválenej Zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 25.10.2006 uznesením č.109/2006 a Dodatkom č.1 k Zriaďovacej listine č. spisu: TSK/2009/05192-1, schválenej Zastupiteľstvom samosprávneho kraja dňa 26.08.2009 uznesením číslo 831/2009, s účinnosťou od 01.09.2009.

Uznesením Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 678/2013 zo dňa 28.10.2013 bol s účinosťou od 01.12.2013 v Čl. I zriaďovacej listiny upravený druh, forma, predmet a cieľová skupina, ktorej sa sociálna služba poskytuje. Na základe tejto skutočnosti vydal dňa 28.10.2013 zriaďovateľ Trenčiansky samosprávny kraj Dodatok č. 3 k zriaďovacej litine Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA, Bzince pod Javorinou č. 344, 916 11.

V súčasnosti zabezpečujeme poskytovanie sociálnej služby podľa  § 38 (domov sociálnych služieb) a § 39 (špecializované zariadenie) zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. pobytovou formou celoročne (forma pobytová - ročná).