CSS - DOMOV JAVORINA

Prajeme čitateľom a návštevníkom príjemné chvíle strávené pri návšteve našej webovej stránky.

v roku 2023 s novou strechou

jar_2023

CSS-DJ

1. Vítame všetkých návštevníkov našej web stránky. Sledujte našu aktualizovanú webovú stránku. 

2. Napriek opatreniam v pandemickom roku 2020 - 2022 sme sa v rámci možností plnohodnotne venovali našim klientom a v tomto trende pokračujeme aj v roku 2023. Nahliadnite aj do záložky "Podujatia" alebo záložky "Fotogaléria - aktivity".

3.  Pozrite si najnovšie 11. číslo 1/2023 nášho časopisu v záložke "O nás" - "Časopis Náš spravodaj" (dostupné na:

http://www.cssjavorina.sk/hlavna-stranka/hlavna-stranka/o-nas/casopis-css-domov-javorina)

a brožúrku k 25.výročiu prevádzkovania CSS - DOMOV JAVORINA.

4.  Ďakujeme za poďakovania príbuzných za starostlivosť o svojich blízkych v záložke "O nás" - "Napísali ste nám" (dostupné na: http://www.cssjavorina.sk/hlavna-stranka/hlavna-stranka/o-nas/napisali-ste-nam.html?page_id=47873 )

IDA - Inteligentná domáca asistentka - monitorovanie a signalizácia potreby pomoci 

CSS - DOMOV JAVORINA od mája 2023 zintenzívnilo aktivitu v okruhu okresu Nové Mesto nad Váhom a okresu Myjava v prezentácii realizácii systému IDA. Získavame nových klientov pre túto atraktívnu terénnu sociálnu službu v domácom prostredí a výhodnú sociálnu službu aj pre nepretržitý kontakt príbuzných so svojim blízkym (klientom). Viac informácií získate kliknutím na ikonu (obrázok) IDA vľavo hore, kde budete presmerovaní na stránku TSK. Tak získate potrebné informácie a tlačivá vo veci postupu pri zazmluvnení sociálnej služby "monitorovania a signalizácie potreby pomoci - IDA". V prípade záujmu kontaktujte zamestnancov CSS - DOMOV JAVORINA: tel.č.: 0901918506, 032/6501424, 032/6501428.

Informácie o odporúčanom čase návštev

Z dôvodu ústretovosti voči klientom a ich príbuzným upravujeme od 02.10.2023 odporúčaný čas návštev.  

Čas návštev k našim klientom odporúčame príbuzným a priateľom, ktorí chcú navštíviť našich klientov, riešiť s ohľadom na organizačný harmonogram pracovných činností personálu a životne dôležitých cyklov klientov (čas rannej hygieny, raňajok, obeda, večere, večernej hygieny, odpočinku) s rešpektovaním Domáceho poriadku, s rešpektovaním režimu pobytu našich klientov, predovšetkým z hľadiska bezpečnosti klientov, akceptácie ich ťažkého zdravotného stavu, ich ľudskej dôstojnosti a ľudských práv.

CSS - DOMOV JAVORINA nemá v súčasnosti ešte stavebne a personálne vybavený vstupný informačný priestor (stály dohľad - je v riešení stavebne i personálne) a z dôvodu bezpečnosti klientov a s ohľadom na ich zdravotný stav prosíme príbuzných (návštevy) o vzájomné pochopenie a akceptáciu nášho odporúčania:

a) Návštevám odporúčame navštíviť svojich blízkych (klientov) s ohľadom na ich denný režim, na izbách navštívených klientov s ohľadom na spolubývajúcich, prípadne posedením v spoločných priestoroch (kuchynky) alebo v záhradnom átriu i v altánku a to nasledovne:

b) V pracovných dňoch odporúčame realizáciu návštevy v čase dopoludnia od 09:00 h. do 11:00 h. Popoludní odporúčame návštevy v čase od 14:00 h. do 16:00 h.

c)  V deň pracovného voľna, v sobotu, v nedeľu alebo sviatok odporúčame návštevy dopoludnia v čase od 09:00 h. do 11:00 h. a návštevy popoludní v čase od 14:00 h. do 16:00 h.

d) Návštevy (podľa písm. a aj písm. b) prosíme, a je to vzájomne vhodné z dôvodu rôznych neplánovaných situácií podľa možností a z organizačných dôvodov, nahlásiť aspoň jeden (1) deň vopred na sociálnom úseku na tel.č.: 0901918506 v pracovné dni v čase od 08:00 do 14:00 hod.

e) V prípade návštevy mimo odporúčaného času (návšteva ide z veľkej diaľky, v prípade omeškania alebo zabudnutie nahlásenia vopred a pod.) je potrebné zo strany návštevy kontaktovať službukonajúci personál (tel. 0901918507, 0326501422) prípadne riaditeľa (0901918505) a návšteva bude aktuálne zmanažovaná k spokojnosti klienta i návštevy a predovšetkým s ohľadom na jeho aktuálny zdravotný stav a aktuálny osobný denný režim.

f) Počas návštevy je umožnené návšteve vziať si klienta aj na vychádzku v obci, alebo ísť aj na pár hodín mimo obce, pritom je potrebné o tom informovať personál pri príchode návštevy.

g) V prípade mimoriadneho akútneho terminálneho životného štádia klienta bude návšteva príbuzných umožnená podľa možností a po dohode v akomkoľvek čase (i v noci).

g) Klientom (samostatne mobilným) sa umožňujú samostatné vychádzky mimo budovu resp. objektu CSS – DOMOV JAVORINA v obci Bzince pod Javorinou v pracovné dni v čase od 09:00 h. do 11:00 h. (prechádzka, návšteva obchodu a pod.). Vychádzky s imobilnými klientmi so sprievodom sú organizované v utorok a štvrtok v čase od 09:00 h. do 11:00 h. zamestnancami sociálneho a zdravotníckeho úseku z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti klientov a s ohľadom na ich zdravotný stav.

h) Klienti môžu ísť na návštevu „dovolenku“ do domáceho prostredia k príbuzným v akomkoľvek rozsahu t.j. aj na jeden (1) deň, pričom pri pobyte na tzv. „dovolenke“ je potrebné dbať na dodržiavanie režimu hygienických zásad nielen zo strany klientov, ale aj zo strany príbuzných.

02.10.2023            www.cssjavorina.sk                Vedenie CSS – DOMOV JAVORINA

Informácie o aktuálnej infekčnej situácii 

Sledujte opatrenia a odporúčania o aktuálnej infekčnej situácii v záložke "O nás" a "Situácia vírusových infekcií a Koronavírus - Aktuality a oznamy".

17.02.2023

Ďalej o nás:

V Centre sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA poskytujeme pobytové sociálne služby pre fyzické osoby na riešenie ich nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu:

 • ťažkého zdravotného postihnutia  
 • demencie rôzneho typu etiológie
 • nepriaznivého zdravotného stavu
 • dovŕšenia dôchodkového veku.

Ide prevažne o:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, opatrovateľskú starostlivosť,
 • sociálne poradenstvo,
 • sociálnu rehabilitáciu,
 • ubytovanie,
 • stravovanie,
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
 • osobné vybavenie,
 • uzatváranie podmienok na úschovu cenných vecí,
 • zabezpečenie záujmovej činnosti,
 • ošetrovateľskú starostlivosť,
 • psychologickú starostlivosť.

Ponúkame:

 • pobyt v príjemnom prostredí rodinného a útulného typu,
 • profesionálny odborný a obslužný personál,
 • dodržiavanie individuálneho prístupu a zameranie sa ku klientom,
 • holistický prístup ku klientom,
 • kvalitnú a pestrú stravu vo vlastnej stravovacej prevádzke s donáškou teplej stravy na izby v termoboxoch,
 • vlastné prevádzkovanie obslužných činností prania, žehlenia a údržby bielizne,
 • všetky izby s vlastným sociálnym zázemím (umývadlo, WC, sprcha),
 • ubytovanie pre 40 % klientov v jednolôžkových izbách,
 • aktivity pre klientov v útulnom prostredí interiéru zariadenia a v príjemnom záhradnom átriu, s možnosťou vlastnej dopravy v rámci výletov do okolia,
 • "snoezelen" pre multisenzorické aktivity a terapie,
 • pohybové aktivity s certifikovaným pracovníkom,
 • podporné aktivity a techniky (animoterapia, kanisterapia, hipoterapia) ...

Cieľová skupina prijímateľov pobytovej sociálnej služby:

Domov sociálnych služieb (DSS § 38) je určený pre plnoleté fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa Prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov 

Špecializované zariadenie (ŠZ § 39) je určené pre plnoleté fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa Prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov, a majú zdravotné postihnutie, ktorým je najmä demencia rôzneho typu etiológie.

Kapacita zariadenia je 47 miest pre prijímateľov sociálnej služby v tom:

 • domov sociálnych služieb   7 miest
 • špecializované zariadenie 40 miest

V Centre sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA poskytujeme aj terénne resp. ambulantné sociálne služby:

Cieľová skupina prijímateľov terénnej sociálnej služby:

Požičiavanie pomôcok (§ 47 – ambulantná forma sociálnej služby) je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomôcku. Pomôcka sa môže požičiavať fyzickým osobám na dohodnutý čas, najdlhšie do zabezpečenia pomôcky na základe verejného zdravotného poistenia, formou peňažného príspevku na zaobstaranie pomôcky podľa osobitného predpisu, z iných zdrojov alebo do doby trvania podmienok pre poskytnutie pomôcky. Nepriaznivý zdravotný stav fyzická osoba preukazuje potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu. Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím preukazuje odkázanosť na pomôcku posudkom vydaným príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa osobitného predpisu.

Monitorovanie a signalizácia podpory pomoci (§ 52 – terénna forma sociálnej služby) je určená pre plnoleté fyzické, ktoré majú nepriaznivý zdravotný stav, s cieľom zabrániť vzniku krízovej sociálnej situácie alebo zabezpečiť jej riešenie. V súčasnosti je služba v čase trvania projektu "Podpora asistovaného života (AAL) v podmienkach TSK" financovaného z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra prostredníctvom systému "Inteligentnej domácej asistentky" IDA.

Cieľová skupina prijímateľov dočasnej pobytovej sociálnej služby v prípade voľnej kapacity:

Odľahčovacia služba (§ 54 – pobytová forma sociálnej služby) sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu (ďalej len „fyzická osoba, ktorá opatruje“), ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať. Cieľom odľahčovacej služby je umožniť fyzickej osobe, ktorá opatruje, nevyhnutný odpočinok na účel udržania jej fyzického zdravia a duševného zdravia a prevencie jeho zhoršenia. Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku. Podmienkou je voľné miesto v rámci kapacity zariadenia bez dôsledku na aktuálny poradovník žiadateľov o sociálnu službu v DSS a ŠZ.

Hlavný zmysel v poskytovaní sociálnych služieb nachádzame v plnení nášho poslania v tom, že pomáhame riešiť a riešime nepriaznivú sociálnu situáciu ľuďom odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby.

Kalendár podujatí

 
Predchádzajúci mesiac September 2023 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13
Podujatia na deň 13.9.2023
Monitoring ÚKpOZP

13.09.2023 - 13.09.2023

Kino každú stredu

13.09.2023 - 13.09.2023

14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27
Podujatia na deň 27.9.2023
Zveľadili sme si výdaj stravy

27.09.2023 - 27.09.2023

Chuť domáceho hrozna

27.09.2023 - 27.09.2023

Aktivita s koníkom

27.09.2023 - 27.09.2023

28
Podujatia na deň 28.9.2023
Supervízia skupiny

28.09.2023 - 28.09.2023

Naša jesenná výzdoba

28.09.2023 - 28.09.2023

29 30