Zdravotnícke aktivity

CSS – DOMOV JAVORINA zabezpečuje zdravotnícku starostlivosť. V zariadení pravidelne (týždenne) ordinuje obvodný lekár a psychiater, úzko spolupracujeme s diabetológom, internistom, urológom, gynekológom, neurológom, chirurgom.

CSS – DOMOV JAVORINA poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť od 01.02.2023 v zmluvných vzťahoch so zdravotnými poisťovňami VšZP a Dôvera ZP a od 01.03.2023 s UNION ZP.

CSS – DOMOV JAVORINA zabezpečuje dovoz liekov podľa preskripcie lekára z lekárne. Máme zabezpečený dovoz zdravotníckeho materiálu a zdravotníckych pomôcok podľa preskripcie lekára.

Bezplatne poskytujeme v zariadení vždy po konzultácii s lekárom liečbu biolampou, ale aj používanie elektroterapeutického prístroja Rebox.

V prípadoch, že rodinný príslušníci nemôžu (z pracovných, zdravotných dôvodov) asistovať pri sprievode klienta na lekárske vyšetrenia, zabezpečujeme aj opatrovateľský sprievod obyvateľov na vyšetrenie k odborným lekárom. Využíva sa dopravná zdravotná služby. Zariadenie poskytuje odborné poradenstvo a prevenciu formou besied a diskusii o zdraví a ochoreniach vo vyššom veku.

Režim v pracovných zmenách zdravotníckeho úseku:

Režim dennej služby v čase od 6:00 do 18:00 h. a nočnej služby od 18:00 do 06:00 h.  s platnosťou a účinnosťou od 05.03.2024

5:50 – 6:10   odovzdanie a prevzatie služby (podpisy s čitateľným priezviskom + pečiatka v dennom hlásení - nočná a denná služba)

  do 6:15 !!!       odpípnutie končiacej nočnej zmeny v elektronickom dochádzkovom systéme,

6:10 – 7:30        ranná toaleta - ranná hygiena,

aplikácia liečiv: inzulíny, lieky na lačno, kvapky, injekcie u klientov s psych. Dg. kontrola a dohľad ošetrovateľského personálu pri užití liekov !!!, záznam denného hlásenia a evidencia ošetrovateľských a opatrovateľských výkonov podľa vybraných činností v Dekurzoch klientov priebežne počas celej služby

7:30 – 9:00        raňajky klientov, hydratácia, kŕmenie

9:00 – 11:30     kúpanie (vrátane holenia a strihanie nechtov na rukách; ak je to možné i na nohách – ak nie, tak to rieši pedikúrka)

preväzy a individuálna ošetrovateľská a opatrovateľská starostlivosť personálu v pracovnej zmene o klientov (polohovanie, hydratácia - pitný režim, záznam denného hlásenia)

plnenie povinností zamestnanca podľa rozdelenia klientov a izieb, komunikácia s klientmi, poriadok v izbe a ďalšie podľa pracovných náplní, záznam denného hlásenia a evidencia ošetrovateľských a opatrovateľských výkonov podľa vybraných činností v Dekurzoch klientov priebežne počas celej služby

10:00 – 10:30        desiata pre klientov, hydratácia, kŕmenie

11:30 – 12:00        obedná prestávka personál

12:00 – 12:30       aplikácia: inzulíny, lieky, kvapky (u klientov s psych. Dg. kontrola a dohľad ošetrovateľského personálu pri užití liekov !!!, záznam denného hlásenia a evidencia ošetrovateľských a opatrovateľských výkonov podľa vybraných činností v Dekurzoch klientov)

12:00 – 13:00    obed klientov (V pracovné dni vždy 1 zamestnanec zdravotníckeho úseku obsluhuje klientov v jedálni vrátane podania liekov. Mimo pracovné dni obsluhu rieši kuchár/ka okrem soboty, ak je posilnená služba z.ú.)

13:00 – 14:00      poobedná toaleta

13:25 – 13:35       odovzdanie a prevzatie služby (odovzdanie informácií - ranná a poobedná služba)

14:00 – 16:30      ošetrovateľská a opatrovateľská starostlivosť

individuálna starostlivosť personálu v pracovnej zmene o klientov, polohovanie, hydratácia - pitný režim, záznam denného hlásenia a evidencia ošetrovateľských a opatrovateľských výkonov podľa vybraných činností v Dekurzoch klientov priebežne počas celej služby

plnenie povinností personálu podľa rozdelenia klientov a izieb, komunikácia s klientmi, riešenie poriadku v izbe ...)

15:00 – 15:30        olovrant klientov

16:30 – 17:50  večera klientov, záznam denného hlásenia a evidencia ošetrovateľských a opatrovateľských výkonov podľa vybraných činností v Dekurzoch klientov priebežne počas celej služby

Pozn.: Prezliekanie lôžkovín čistou posteľnou bielizňou 1 x týždenne a podľa potreby

Režim nočnej služby v čase od 18:00 do 06:00

17:50 – 18:10       odovzdanie a prevzatie služby (podpisy s čitateľným priezviskom + pečiatka v dennom hlásení - nočná a denná služba)

  do 18:15 !!!        odpípnutie končiacej dennej zmeny v elektronickom dochádzkovom systéme,

18:10 – 20:00        večerná toaleta, príprava klientov na spánok

20:00 – 21:00       aplikácia: inzulíny, lieky, kvapky (u klientov s psych. Dg. kontrola a dohľad ošetrovateľského personálu pri užití liekov !!!, záznam nočného hlásenia a evidencia ošetrovateľských a opatrovateľských výkonov podľa vybraných činností v Dekurzoch klientov priebežne počas celej služby

20:00 – 21:00        druhá večera – diabetici

21:00 – 22:00        kontrola klientov pred spánkom

22:00 – 5:50          nočný kľud klientov, kontrola spánku a stavu klientov každé 2 hodiny

záznam nočného hlásenia a evidencia ošetrovateľských a opatrovateľských výkonov podľa vybraných činností v Dekurzoch klientov priebežne počas celej služby

Informácia a upovedomenie pre ďalšiu službu o preskripcii ATB alebo iných liekov u konkrétnych klientov.

V nočných zmenách v pracovné dni:               

Po           dezinfekcia močových fliaš (týždenne) v dekontaminačnej miestnosti

Ut           dezinfekcia a umytie spoloč.chladničiek (1x mes.) sesterňa a kuchynky

St           dezinfekcia pracovných plôch (týždenne)

Št           dezinfekcia zdravotníckych táciek (inzulín a pod.) týždenne

Pozn.:     Viesť evidenciu dezinfekcie v nočných zmenách (zápis meno dátum)

Na chystanie liekov do liekoviek je vyčlenená sestra.

Informácia a upovedomenie o preskripcii liekov u klientov aktualizuje vedúca zdravotníckeho úseku.