CSS - DOMOV JAVORINA
CSS - DOMOV JAVORINA

CSS - DOMOV JAVORINA

Prajeme čitateľom a návštevníkom príjemné chvíle strávené pri návšteve našej webovej stránky.

od roku 2023 s novou strechou

jar_2023

CSS-DJ

1. Vítame všetkých návštevníkov našej web stránky. Sledujte našu aktualizovanú webovú stránku. 

2. Napriek opatreniam v pandemickom roku 2020 - 2022 sme sa v rámci možností plnohodnotne venovali našim klientom a v tomto trende pokračujeme aj v roku 2023. Nahliadnite aj do záložky "Podujatia" alebo záložky "Fotogaléria - aktivity".

3.  Pozrite si najnovšie 12. číslo 2/2023 nášho časopisu v záložke "O nás" - "Časopis Náš spravodaj" (dostupné na:

http://www.cssjavorina.sk/hlavna-stranka/hlavna-stranka/o-nas/casopis-css-domov-javorina)

a brožúrku k 25.výročiu prevádzkovania CSS - DOMOV JAVORINA.

4.  Ďakujeme za poďakovania príbuzných za starostlivosť o svojich blízkych v záložke "O nás" - "Napísali ste nám" (dostupné na: http://www.cssjavorina.sk/hlavna-stranka/hlavna-stranka/o-nas/napisali-ste-nam.html?page_id=47873 )

Informácie pre návštevy a príbuzných

Informujeme príbuzných o spôsobe realizácie návštev v zmysle domáceho poriadku.  

Čas návštev k našim klientom zo strany príbuzných a priateľov, ktorí chcú navštíviť našich klientov je umožnený neobmedzene. Zároveň je potrebné brať ohľad na organizačný harmonogram pracovných činností personálu a životne dôležité cykly klientov (čas rannej hygieny, raňajok, obeda, večere, večernej hygieny, odpočinku) s rešpektovaním Domáceho poriadku, s rešpektovaním režimu pobytu našich klientov, predovšetkým z hľadiska bezpečnosti klientov, akceptácie ich zdravotného stavu, ich ľudskej dôstojnosti a ľudských práv.

CSS - DOMOV JAVORINA má hlavný vchod zabezpečený elektronickým vrátnikom. Prosíme návštevy, aby akceptovali čas odozvy (časový odstup) na zvonenie od službukonajúceho personálu, predovšetkým v dňoch so zníženým počtom personálu (soboty, nedele, sviatky). Zavolať je možné pri príchode aj na tel.č.: 0901918507, 032/6501422 (službukonajúci personál).

Návštevy môžu navštíviť svojich blízkych na izbách navštívených klientov s ohľadom na spolubývajúcich, prípadne posedením v spoločných priestoroch (kuchyniek) alebo v záhradnom átriu i v altánku, prípadne i v rámci individuálnej prechádzky po obci a pod.

Klienti majú umožnené ísť na samostatné vychádzky mimo budovu resp. objekt CSS – DOMOV JAVORINA v obci Bzince pod Javorinou podľa vlastného záujmu. 

Klienti môžu ísť na návštevu „dovolenku“ do domáceho prostredia k príbuzným v akomkoľvek rozsahu t. j. aj na jeden (1) deň i na niekoľko hodín. Nahlásiť „dovolenku“ je potrebné aspoň 1 deň vopred.

IDA - Inteligentná domáca asistentka - monitorovanie a signalizácia potreby pomoci 

CSS - DOMOV JAVORINA poskytuje v okruhu okresu Nové Mesto nad Váhom a okresu Myjava atraktívnu terénnu sociálnu službu v domácom prostredí a výhodnú sociálnu službu pre nepretržitý kontakt príbuzných so svojim blízkym (klientom). Viac informácií získate kliknutím na ikonu (obrázok) IDA vľavo hore, kde budete presmerovaní na stránku TSK. Tak získate potrebné informácie a tlačivá vo veci postupu pri zazmluvnení sociálnej služby "monitorovania a signalizácie potreby pomoci - Inteligentná domáca asistentka IDA". V prípade záujmu kontaktujte zamestnancov CSS - DOMOV JAVORINA: tel.č.: 0901918506, 032/6501424, 032/6501428.

Ďalej o nás:

V Centre sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA poskytujeme pobytové sociálne služby pre fyzické osoby na riešenie ich nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu:

 • ťažkého zdravotného postihnutia  
 • demencie rôzneho typu etiológie
 • nepriaznivého zdravotného stavu
 • dovŕšenia dôchodkového veku.

Ide prevažne o:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, opatrovateľskú starostlivosť,
 • sociálne poradenstvo,
 • sociálnu rehabilitáciu,
 • ubytovanie,
 • stravovanie,
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
 • osobné vybavenie,
 • uzatváranie podmienok na úschovu cenných vecí,
 • zabezpečenie záujmovej činnosti,
 • ošetrovateľskú starostlivosť,
 • psychologickú starostlivosť.

Ponúkame:

 • pobyt v príjemnom prostredí rodinného a útulného typu,
 • profesionálny odborný a obslužný personál,
 • dodržiavanie individuálneho prístupu a zameranie sa ku klientom,
 • holistický prístup ku klientom,
 • kvalitnú a pestrú stravu vo vlastnej stravovacej prevádzke s donáškou teplej stravy na izby v termoboxoch,
 • vlastné prevádzkovanie obslužných činností prania, žehlenia a údržby bielizne,
 • všetky izby s vlastným sociálnym zázemím (umývadlo, WC, sprcha),
 • ubytovanie pre 40 % klientov v jednolôžkových izbách,
 • aktivity pre klientov v útulnom prostredí interiéru zariadenia a v príjemnom záhradnom átriu, s možnosťou vlastnej dopravy v rámci výletov do okolia,
 • "snoezelen" pre multisenzorické aktivity a terapie,
 • pohybové aktivity s certifikovaným pracovníkom,
 • podporné aktivity a techniky (animoterapia, kanisterapia, hipoterapia) ...

Cieľová skupina prijímateľov pobytovej sociálnej služby:

Domov sociálnych služieb (DSS § 38) je určený pre plnoleté fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa Prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov 

Špecializované zariadenie (ŠZ § 39) je určené pre plnoleté fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa Prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov, a majú zdravotné postihnutie, ktorým je najmä demencia rôzneho typu etiológie.

Kapacita zariadenia je 47 miest pre prijímateľov sociálnej služby v tom:

 • domov sociálnych služieb   7 miest
 • špecializované zariadenie 40 miest

V Centre sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA poskytujeme aj terénne resp. ambulantné sociálne služby:

Cieľová skupina prijímateľov terénnej sociálnej služby:

Požičiavanie pomôcok (§ 47 – ambulantná forma sociálnej služby) je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomôcku. Pomôcka sa môže požičiavať fyzickým osobám na dohodnutý čas, najdlhšie do zabezpečenia pomôcky na základe verejného zdravotného poistenia, formou peňažného príspevku na zaobstaranie pomôcky podľa osobitného predpisu, z iných zdrojov alebo do doby trvania podmienok pre poskytnutie pomôcky. Nepriaznivý zdravotný stav fyzická osoba preukazuje potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu. Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím preukazuje odkázanosť na pomôcku posudkom vydaným príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa osobitného predpisu.

Monitorovanie a signalizácia podpory pomoci (§ 52 – terénna forma sociálnej služby) je určená pre plnoleté fyzické, ktoré majú nepriaznivý zdravotný stav, s cieľom zabrániť vzniku krízovej sociálnej situácie alebo zabezpečiť jej riešenie. V súčasnosti je služba v čase trvania projektu "Podpora asistovaného života (AAL) v podmienkach TSK" financovaného z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra prostredníctvom systému "Inteligentnej domácej asistentky" IDA.

Prepravná služba (§ 42 - terénna forma sociálnej služby) je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.

Cieľová skupina prijímateľov dočasnej pobytovej sociálnej služby v prípade voľnej kapacity:

Odľahčovacia služba (§ 54 – pobytová forma sociálnej služby) sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu (ďalej len „fyzická osoba, ktorá opatruje“), ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať. Cieľom odľahčovacej služby je umožniť fyzickej osobe, ktorá opatruje, nevyhnutný odpočinok na účel udržania jej fyzického zdravia a duševného zdravia a prevencie jeho zhoršenia. Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku. Podmienkou je voľné miesto v rámci kapacity zariadenia bez dôsledku na aktuálny poradovník žiadateľov o sociálnu službu v DSS a ŠZ.

Hlavný zmysel v poskytovaní sociálnych služieb nachádzame v plnení nášho poslania v tom, že pomáhame riešiť a riešime nepriaznivú sociálnu situáciu ľuďom odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby.