Okienko krásy - líčenie našich klientiek - 17160354_1392068097491116_959863942_n

O nás

Poslanie

CSS – DOMOV JAVORINA je poskytovateľom sociálnych služieb v pomáhajúcich profesiách podľa §38 „domov sociálnych služieb“ a podľa §39 „špecializované zariadenie“ zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Strategická vízia

Manažment CSS - DOMOV JAVORINA buduje svoju činnosť na vysokej profesionalite, kvalite poskytovania sociálnych služieb a udržateľnosti kvality života prijímateľov sociálnych služieb (ďalej len „klient“). Našou víziou je dosiahnuť dominantné postavenie medzi zariadeniami sociálnych služieb, zvyšovať spokojnosť klientov, motivovať zamestnancov, mať stabilné a vyrovnané hospodárenie. 

Cieľ

Vo vzťahu ku klientom hľadáme a aplikujeme také obsahy, formy, procesy a postupy, ktoré sú nám nápomocné k nachádzaniu kvality hodnôt humánnej služby a ktoré sú k našim klientom nápomocné k pochopeniu ich vlastného miesta v osobnom živote a bezprostrednom sociálno-kultúrnom prostredím, v ktorom aktuálne žije. 

Politika kvality

Na splnenie poslania, vízie, stratégie a dosiahnutie cieľov poskytovateľa sociálnych služieb Centra sociálnych služieb – DOMOV JAVORINA (ďalej len „CSS - DOMOV JAVORINA“) a zabezpečenie vnútorného systému kvality poskytovaných služieb prijal manažment CSS - DOMOV JAVORINA nasledovnú Politiku kvality:

1.   Poslaním vnútorného systému kvality je vytvorenie trvalej spokojnosti prijímateľov sociálnych služieb (ďalej len „klient“) v CSS - DOMOV JAVORINA, dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd klientov, naplnenie a prekonanie očakávania klientov z pobytu v zariadení sociálnych služieb, poskytovať im kvalitné služby a posilniť v nich presvedčenie o dôstojne strávenej životnej etape svojho života počas pobytu v zariadení sociálnych služieb.

2.    Súvisiacim poslaním vnútorného systému kvality je rozvíjať význam kvality vo všetkých činnostiach a procesoch CSS - DOMOV JAVORINA, vytvoriť vhodné podmienky pre zvyšovanie lojality a profesionálneho rozvoja zamestnancov CSS - DOMOV JAVORINA pri dodržiavaní etických princípov a etického kódexu zamestnanca v sociálnych službách. Zabezpečovať trvalú spokojnosť zamestnancov, snažiť sa naplniť a prekonať ich očakávania z pracovno-právneho vzťahu, posilniť ich hrdosť k svojmu zamestnávateľovi a k vykonávaným odborným, obslužným a ďalším činnostiam v poskytovaní sociálnych služieb.

3.    Atraktivitu, kvalitu, úspech, stabilitu a rozvoj CSS - DOMOV JAVORINA stavať na atraktivite, kvalite, úspechu, stabilite a rozvoji poskytovaných druhov sociálnych služieb. Plnenie uvedených cieľov je zabezpečené plnením podmienok  kvality v kritériách a štandardoch štyroch oblastí kvality:

I.     oblasť:  Dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd

II.    oblasť:  Procedurálne podmienky

III.   oblasť:  Personálne podmienky

IV.   oblasť:  Prevádzkové podmienky

4.   Cielene a systematicky propagovať poskytované sociálne služby a propagovať pozitívne výsledky v kvalite poskytovaných služieb v regionálnom, národnom prípadne i cezhraničnom prostredí.

5.    Organizácia a riadenie vnútorného systému kvality CSS - DOMOV JAVORINA je tvorená manažmentom CSS - DOMOV JAVORINA.

6.     Každý zamestnanec CSS - DOMOV JAVORINA je zapojený do vnútorného systému kvality na základe pracovno-právneho vzťahu na príslušnej pracovnej pozícii.

7.     Ďalšie naše zásady:

  • vytvárame cieľavedome dlhodobé, pozitívne vzťahy so zákazníkmi a zainteresovaným stranami,
  • akceptujeme slobodnú vôľu klienta jeho potreby a očakávania, prioritou je spokojný klient,
  • monitorujeme, analyzujeme a priebežne vyhodnocujeme požiadavky, očakávania a spokojnosť klientov a zákazníkov k dosahovaniu európskych štandartov poskytovania služieb,
  • neustále zlepšujeme podmienky pre ďalší rozvoj našich aktivít, kladením dôrazu na osobnostný rozvoj zamestnancov, zvyšovaním ich odbornej úrovne a ich kompetentnosti,
  • vytvárame pracovné prostredie vylučujúce vznik možných chýb a podporujúce vzájomnú dôveru, zodpovednosť, motiváciu a tímovú spoluprácu,
  • vylučujeme, pravidelne vyhodnocujeme a aktualizujeme strategické a ostatné ciele zariadenia,
  • smerujeme k neustálemu zdokonaľovaniu a trvalému zlepšovaniu všetkých procesov v zariadení.

Manažment CSS - DOMOV JAVORINA sa rozhodol pri plnení kvality poskytovaných sociálnych služieb využívať poznatky, metódy a techniky modelu TQM (Total Quality Management) s využitím nástrojov samohodnotiaceho modelu výnimočnosti EFQM (Excellence model European Foundation for Quality Management) a CAF (Common Assessment Framework).

Ľudské práva a slobody

1.   Každý má právo, aby sa jeho základné ľudské práva a slobody pri poskytovaní sociálnej služby rešpektovali.

2.  Poskytovateľ sociálnej služby podriaďuje svoju činnosť etickým a všeobecným princípom sociálnej služby, dodržiava zásady rovnakého zaobchádzania pri poskytovaní sociálnej služby. Všetci prijímatelia majú rovnaké práva a povinnosti bez ohľadu na vek, pohlavie, národnosť, rasu, farbu pleti, náboženské vyznanie, politické zmýšľanie, sexuálnu orientáciu, sociálny pôvod.

3.  CSS - DOMOV JAVORINA má vypracovaný vizualizovaný dokument "Základné ľudské práva a slobody, sociálny status a sociálne vzťahy prijímateľov sociálnej služby".

Poloha zariadenia

Rozmanitá kopaničiarska obec Bzince pod Javorinou leží na sútoku Kamečnice a jej ľavostranného prítoku Vrzavky v zníženine medzi Bielymi a Malými Karpatami, v mieste styku Myjavskej pahorkatiny a Považského podolia.

Hoci samotná obec je situovaná na úpätí masívu Salašiek (588m) v Malých Karpatoch, jej katastru ako celku dominuje Veľká Javorina (970 m), najvyšší vrchol Bielych Karpát.

Kalendár podujatí

 
Predchádzajúci mesiac September 2021 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

Odber noviniek

Vyplňte Vašu e-mailovú adresu, na ktorú chcete dostávať pravidelné správy o dianí v našom zariadení.