Operný koncert - myjava - 22450677_1616798605018063_1936793294_o

Výberové konanie

Centrum sociálnych služieb – DOMOV JAVORINA
so sídlom Školská 344/50 v Bzinciach pod Javorinou

 v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, v platnom znení,

 vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie miesta

„sestra - zdravotná sestra - s perspektívou na funkciu vedúci/vedúca zdravotníckeho úseku“ Centra sociálnych služieb – DOMOV JAVORINA so sídlom Školská 344/50, 91611 Bzince pod Javorinou.

Centrum sociálnych služieb – DOMOV JAVORINA (CSS – DOMOV JAVORINA), je rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja za účelom poskytovania pobytových sociálnych služieb s druhom sociálnej služby:

-        domov sociálnych služieb formou pobytovou celoročnou,

-        špecializované zariadenie formou pobytovou celoročnou.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

  • vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo,
  • minimálne trojročná odborná prax,
  • vítaná špecializácia - odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v jednom zo špecializačných odborov ošetrovateľskej starostlivosti v:           

a) komunite,

b) pediatrii,

c) psychiatrii,

d) odboroch vnútorného   

    lekárstva,

e) odboroch chirurgie alebo

f) onkológii.

  • spracovanie a predloženie projektu „Koncepcia rozvoja zdravotníckeho úseku CSS – DOMOV JAVORINA“ s prihliadnutím na individuálne potreby prijímateľov sociálnych služieb s holistickým prístupom, rozvoj úseku v činnosti interdisciplinárneho resp. multidisciplinárneho tímu.

Ďalšie podmienky:

K žiadosti o zaradenie do výberového konania je potrebné dokladovať:

-        bezúhonnosť (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace),

-        zdravotnú spôsobilosť (potvrdenie od lekára o schopnosti pracovať na pozícii vedúceho zamestnanca zdravotníckeho úseku, zdravotný preukaz, doklad o bezinfekčnosti),

-        členstvo v SKSaPA,

-        osobnostné predpoklady – v žiadosti dokladovať čestným vyhlásením vlastnosti: sociálna zrelosť, manažérske schopnosti, psychická odolnosť, asertivita, kreativita, tvorivosť, konštruktívnosť, flexibilita, samostatnosť.

Ďalšie potrebné vedomosti:

-        práca s PC (Word, Excel, PowerPoint, Internet, Outlook)

-        vítaná prax v aplikáciách informačných systémov sociálnej evidencie klientov napr. SAZA, Cygnus, Preus),

-        znalosť právnych noriem v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti,

-        znalosť právnych noriem v oblasti poskytovania sociálnych služieb,

-        vítaná prax v oblasti sociálnych služieb (nie je podmienkou),

-        vítané vodičské oprávnenie skupiny „B“ (nie je podmienkou).

Zručnosti:

-        manažérske – plánovať, organizovať, riadiť, rozhodovať a kontrolovať činnosti na riadenom úseku,

-        interpersonálne – byť empatický, asertívne konať a vystupovať, utvárať a udržiavať dobré medziľudské a pracovné vzťahy, pracovať samostatne aj v kolektíve, vedieť riešiť konfliktné situácie,

-        rozhodovacie – schopnosť dať adekvátne odporúčania s ohľadom na jednotlivca, skupinu resp. rodinu, spolupracovať s nimi, ak si to okolnosti vyžadujú,

-        administrátorské – organizovať, monitorovať prácu, riešiť časové rozvrhy s ohľadom na efektívnosť.

Záujemcovia o účasť vo výberovom konaní zašlú písomnú prihlášku do výberového konania s prílohami (požadovanými dokladmi):

-        prihláška do výberového konania,

-        motivačný list,

-        písomný súhlas uchádzača na spracovanie a evidenciu osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,

-        profesijný životopis obsahujúci kontaktné údaje vrátane telefónu a e-mailu,

-        kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

-        kópie dokladov o absolvovanom ďalšom vzdelávaní,

-        vlastný projekt Koncepcia rozvoja zdravotníckeho úseku CSS – DOMOV JAVORINA,

-        preukázateľná prax v zdravotníckom zariadení alebo v zariadení sociálnych služieb,

-        výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace).

Jednotlivé zložky mzdy (v hrubom):

  • tarifný plat (základ) minimálne 844,00 EUR brutto (tri roky praxe) v 6. platovej tarifnej triede (zákon č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov)
  • navýšenie tarifného platu o počet ďalších priznaných rokov praxe, ktorý može byť až 1003,00 EUR/mesačne, Pozn.: od 01.09.2023 bude navýšenie tarifných platov o 10 %
  • zákonné navýšenie priznaného tarifného platu o 10% pre zdravotníckeho pracovníka
  • osobný príplatok
  • príplatok za riadenie (pri funkcii vedúceho zamestnanca)

Pracovná doba:         jednozmenný pracovný režim 37,5 hod./týždeň s možnosťou pružného pracovného času.

Prihlášku do výberového konania je potrebné predložiť do uvedeného termínu na adresu:

Centrum sociálnych služieb – DOMOV JAVORINA

Školská 344/50

916 11  Bzince pod Javorinou


Na obálku uveďte „NEOTVÁRAŤ - VK vedúci/a zdravotníckeho úseku"

Termín podania prihlášok do výberového konania končí dňom 02.05.2023 do 12:00 hod. V prípade zaslania prihlášky poštovou zásielkou je smerodajný dátum pečiatky na poštovej zásielke.

Dátum, miesto a čas výberového konania bude oznámené prihláseným uchádzačom na ich uvedenú kontaktnú e-mailovú adresu.


Uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady a podmienky výberového konania, budú pozvaní na osobný pohovor výberového konania e-mailom najneskôr 7 dní pred jeho uskutočnením. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo, nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nebudú spĺňať kvalifikačné predpoklady alebo zrušiť výberové konanie. Uchádzačom, ktorí nebudú vyzvaní k pracovnému pohovoru do 09.05.2023 (vrátane) ďakujeme za prejavený záujem a CSS - DOMOV JAVORINA im nebude zasielať odpoveď.

V Bzinciach pod Javorinou, 30.03.2023

                                                   Mgr. Ing. Roman Krbata, PhD., MBA, riaditeľ

Zverejnené na:     www.cssjavorina.sk

                            www.istp.sk

 

Lnka:   032/6501421, 6501423

Telefón   032/6501421, 0901918505     e-mail: roman.krbata@cssjavorina.sk       IČO: 31118682         DIČ:  2021353950 

Kalendár podujatí

 
Predchádzajúci mesiac Jún 2023 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30